การประชุมเรื่องสถานะและนโยบายไฟฟ้าบนเกาะขนาดเล็กในประเทศไทย

การประชุมเรื่องสถานะและนโยบายไฟฟ้าบนเกาะขนาดเล็กในประเทศไทย
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00
ณ โรงแรมคราฟต์แมน แบงค็อก

download ได้ที่ website GIZ:
https://www.thai-german-cooperation.info/en_US/renewable-energy-hybrid-grid-systems-for-thai-islands/

การประชุมภายโครงการด้านพลังงานภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน
(Thai-German Climate Programme – Energy: TGCP-Energy) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานของประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยซึ่งระบุในเอกสารการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC)

การพัฒนารายงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงไฟฟ้าบนเกาะขนาดเล็กเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดประชุมเรื่องสถานะและนโยบายไฟฟ้าบนเกาะขนาดเล็ก โดยเชิญผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหารือและพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาไฟฟ้าบนเกาะต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมจะได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟฟ้าบนเกาะ ณ ปัจจุบัน และโครงการการศึกษาที่ GIZ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับความเหมาะสมในการทำไมโครกริดบนเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะหมากน้อยและเกาะไม้ไผ่ จ.พังงา เกาะบูโหลนดอน จ.สตูล เกาะนกเภา จ.สุราษฎร์ธานี และเกาะปอ จ.กระบี่

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการศึกษาสถานะด้านการเข้าถึงไฟฟ้าของเกาะขนาดเล็กในประเทศไทยพร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและนโยบายในอนาคตที่จะพัฒนาการเข้าถึงไฟฟ้าบนเกาะขนาดเล็กโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ข้อหารือดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่กำลังจัดทำต่อไป

โดยนายซิมง โรลองด์ และ ธชทัต คูวรากุล องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม จากนั้นมีการ video call ปาฐกถาพิเศษ ด.ร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

บรรยากาศการประชุมจะมีการนำเสนอ สถานการณ์ไฟฟ้าบนเกาะและโครงการที่ผ่านมาโดยนายธนัย โพธิสัตย์ ที่ปรึกษาองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โครงการด้านพลังงานภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน การนำเสนอแนวทางและขั้นตอนการพัฒนาไฟฟ้าบนเกาะขนาดเล็ก สถานะและนโยบายไฟฟ้าบนเกาะขนาดเล็กในประเทศไทย จากผู้แทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาไฟฟ้าบนเกาะขนาดเล็กในอนาคต

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย กองยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทบีซีพีจีจำกัด (มหาชน) บริษัท บลู โซลาร์ จำกัด บริษัท Symbior Solar บริษัท Banpu Infinergy และ Banpu Public Company Limited

โหลดเอกสารการประชุม 1

โหลดเอกสารการประชุม 2

โหลดเอกสารการประชุม 3

นำเสนอสถานะการใช้ไฟฟ้าบนเกาะในประเทศไทย : http://

นำเสนอโครงการเกาะจิกรีชาร์จ : http://

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนบนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล : http://

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนบนเกาะหมากน้อย จ.พังงา : http://

นำเสนอเกาะหมากน้อย จ.พังงา : http://

นำเสนอเกาะบุโหลนดอน :