รายงานสรุปการฝึกทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการแบบมีส่วนร่วม สำหรับ อาสาสมัครพลังงานชุมชน ประจำท้องถิ่น

รายงานสรุป
การฝึกทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
สำหรับ อาสาสมัครพลังงานชุมชน ประจำท้องถิ่น

หลักสูตรการฝึกทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการวางแผนพลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยเนื้อหาของการเรียนรู้จะเชื่อมโยงประสบการณ์ทำงานของผู้เข้าอบรมและบริบทของแต่ละท้องถิ่น เรียนรู้ถึงหลักการและทักษะการเป็นวิทยากร โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม บนฐานคิดว่าแต่ละคนมีความรู้และศักยภาพในการเรียนรู้ วิทยากรกระบวนการทำหน้าที่หลักในการเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นวิทยากรกระบวนการจึงต้องมีทักษะในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง ตั้งคำถามอย่างลงลึก จับประเด็นและเชื่อมโยงประเด็น รวมถึงการออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรมผ่านประสบการณ์ ทั้งหมดนี้คือหัวใจของวิทยากรกระบวนการ
นอกจากนี้การเป็นวิทยากรแบบมีส่วนร่วม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนภาวะความมั่นคงภายในที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อที่จะสามารถรองรับกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย อารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าร่วม และการคิดวิเคราะห์ประเด็นต่างๆของการจัดอบรม ดังนั้นช่วงของการอบรมจะมีกระบวนการเพื่อการฝึกฝนภาวะความมั่นคงภายในพร้อมกับการค้นหาวิธีการคลี่คลายจุดอ่อนเฉพาะของแต่ละคนควบคู่ไปด้วย

 

นักวางแผนพลังงานชุมชนกับการ “ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม” 

นักวางแผนพลังงานชุมชนกับการ “ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม”