การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม สู่ชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน

โหลด.ppt : https://drive.google.com/file/d/1H28o9pYJ9MKp1ZL-99nv6dlcQiME-Lrb/view