การสรุปบทเรียนและพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในระดับพื้นที่

ลิงค์ดาวน์โหลด รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่และแนวทางการขยายผล
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
2563 https://drive.google.com/file/d/1elohvXEF6tL1QGODnlHnj4FPoxz7gLUD/view?usp=sharing

บันทึกพิจารณาให้ความเห็นชอบ การสรุปบทเรียนและพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในระดับพื้นที่ : http://

         ด้วย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน เห็นความสำคัญของประเด็นการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่  ซึ่งปัจจุบันพบว’าสำนักงานปลักกระทรวงพลังงานยังขาดต้นแบบ และขาดงานวิชาการที่รวบรวมองค์ความรู้ในการดำเนินการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ เห็นควรต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านขององค์ความรู้ และความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว ให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะ พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในปัจจุบันยังขาดงานวิชาการและตัวอย’างการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดจัดการองค์ความรู้เรื่องดังกล่าว สสช.จึงกำหนด ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์ประกอบที่ 1: ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจำ งานตามหน้าที่ปกติหรือ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 1.3 ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ เพื่อสรุปบทเรียนแนวทางการสร้างการมีส’วนร’วมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ จำนวน 2 เรื่อง และพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส’วนร’วมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่และแนวทางการขยายผล เสนอขอความเห็นชอบต่อ ปลัดกระทรวงพลังงานต่อไป