การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล

“การสร้างความยั่งยืนการใช้ระบบ Solar Home System ด้วยโมเดลธุรกิจชุมชน จัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการ อบรมสร้างช่างชุมชน ตัวแทนเก็บเงินและออกรหัสเติมเงิน ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากโครงการ”
 
ชี้แจงจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ครัวเรือน (Solar home system)
ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 วันที่ 22-25 สิงหาคม 2563
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะ (Solar home system) เกาะบุโหลนดอน จ.สตูล ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงครั้งที่ 3 วันที่ 22-25 ส.ค. 2563 (ภาคการติดตั้งระบบ) โดยใช้รูปแบบการจัดการความยั่งยืนผ่านกลุ่ม โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนสำหรับจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี โดย ทุนสนับสนุนโดยตรง สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย (Australia’s Direct Aid Program in Thailand) งบประมาณสนับสนุนด้านการจัดการความรู้ การลงพื้นที่ โดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน Thai-German Climate Programme (TGCP) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินงานโดย องค์กรพัฒนาเอกชน ReCharge Energy และ สำนักส่งเสิรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน
อ่านความเป็นมาโครงการเพิ่มเติม : http://ppp.energy.go.th/สสช-_เกาะบุโหลน/
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะ (Solar home system) ภายใต้แนวคิด “พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน” เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะ กรณีโครงการ เกาะจิก จ.จันทบุรี และ เกาะบุโหลนดอน จ.สตูล แผนที่เกาะบุโหลนดอน : https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1cY35WK0PVyC9hEWPo1Mwo_xK4tua-IOO&fbclid=IwAR3qHPrgFjMFouJb3RqR2qRwqx_jUgZrswHdAXvxeQKfhxpaH11OtwZNYQE
ประชุมกลุ่มพลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนดอนและการออมเพื่อความยั่งยืน ประเด็นประชุมคืนนี้
1. ทบทวนการประชุมบ่ายที่ผ่านมา
2. นำเสนอรายชื่อโครงสร้างคณะทำงาน กรรมการ final เปิดตัวคนเก็บเงิน และตัวแทน 3 คนเปิดบัญชีกองทุนพลังงานทดแทนบ้านเกาะจิก
3. สรุปผลประกอบการสถานีชาร์จแบตเตอรี่ พร้อมมอบเงินรายได้เข้ากลุ่ม
4. เก็บเงินมัดจำผู้ใช้ระบบ
5. แนวทางการต่อยอดกองทุนพลังงานทดแทนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร
วันนี้สามารถจัดตั้งกลุ่มสำเร็จเรียบร้อย ครบองค์ประกอบครับ
มีสมาชิกกลุ่มตั้งต้น 11 คน
มีชื่อกลุ่ม “พลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนดอนและการออมเพื่อความยั่งยืน”
มีคณะทำงานประกอบด้วย
1.ประธานกลุ่ม
2.รองประธานกลุ่ม
3.เหรัญญิก
4.เลขานุการ
5.หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
6.รองหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
มีกฎระเบียบ​และกิจกรรมคือ
1. เก็บเงินค่าบริการทุกๆ 30 วัน
2. เก็บเงินรวมกันที่เหรัญญิกกลุ่ม เพื่อออกรหัสเติมเงินและทำบัญชีกลุ่มที่สามารถตรวจสอบได้
3. ตั้งค่าใช้จ่ายให้เหรัญญิก​ 10 บาทต่อระบบ
4. ต้องมัดจำ 3 เดือนก่อนติดตั้ง
5. หากผิดชำระ 3 เดือน สมาชิกต้องคืนระบบให้กับกลุ่ม
6. คณะทำงาน มีวาระ 2 ปีต้องเลือกตั้งใหม่
7. เปิดบัญชี​กลุ่มแบบมีอำนาจลงนาม 2 ใน 3 คือมีประธาน รองประธาน และ เหรัญญิก
8. มีการจัดประชุมทุกๆ เดือน โดยมีวัตถุประสงค์​คือ รายงานผลประกอบการ​ และให้ฝ่ายตรวจสอบนำการตรวจสอบ
 
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น_LSHS10500 : http://

ประชุมชี้แจงจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ครัวเรือน (Solar home system)22-25 สิงหาคม 2563…

โพสต์โดย Phirat Inphanich เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020

สรุปการลงพื้นที่ครั้งที่ 3 วันที่ 22-25 ส.ค. 63
คณะทำงาน ReCharge สสช. GiZ ผู้ใหญ่บ้านเกาะจิก ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลาร์โฮม

กิจกรรมที่ดำเนินการ
-ติดตั้งระบบโซลาร์โฮม 15 ระบบ (M 13ตัว EVO 2ตัว)
-หมุดแผนที่ของทั้งหมดอัพเดทเป็นเลเยอร์ในMymaps รันเลขตามบัญชีระบบกลุ่ม
-คณะกรรมการจัดตั้งแล้ว มีก๊ะตาเป็นผู้เก็บตังคนเดียว
-ระเบียบกลุ่มและการประชุม ทางคณะได้หารือกับชุมชนในคืนที่หนึ่งและสอง (ได้คำแนะนำจากทางผู้ใหญ่แต๊กมาช่วย)
-บัญชีออมสินเปิดที่สาขาละงู มีสองบัญชี บัญชีหลัก(ประมาณหมื่นกว่าบาท) และบัญชีออม (พันบาท)
-โปรเจคcommunication ถ่ายภาพและสัมภาษณ์ตามเป้า เหลือของรอบติดตาม
-การดำเนินงานคือทางคณะทำงานติดตั้งแผง ตั้งเสาหรือวางบนหลังคา และลากสายไฟเข้าหาแบต
-มีการเก็บเงินค่าcharging stationเข้าเงินกลุ่ม
-Evoใช้กับตู้เย็นหรือcharging station
-ระบบทั้งหมดที่เข้าร่วม ปลดระบบคืนที่24 โดยทีมงานที่นอนบนเกาะ
-มีผู้สนใจเข้าร่วมอีกอย่างน้อย 5 ราย แต่ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากระบบไม่พอและบางคนไม่มีตังค่ามัดจำ

ขั้นตอนถัดไป
-วางแผนการลงพื้นที่ครั้งถัดไป อาจจะมีการติดตั้งสั้นๆ ต้นเดือนตุลาคมก่อนจะมีการลงพื้นที่เพิ่อติดตาม
-ติดตามการเก็บตัง และกลุ่ม
-ทำไวนิลการคำนวณระบบและขนาดpackage ขนาดA3
-การถ่ายทำวีดีโอในส่วนติดตามและสัมภาษคนที่เหลือ

แนวทางการพัฒนาก้าวต่อไป
-ในการต่อยอดต่อไป เราสามารถนำโมเดลแบบเกาะไปใช้กับชุมชนห่างไกลบนดอยที่มีรายได้ต่ำกว่ามั้ย หรือต้องมีปัจจัยอะไรในการคำนวณโมเดล
-เป็นไปได้มั้ยที่จะดำเนินการสร้างกระบวนการสร้างกลุ่ม หรือพัฒนากลุ่มในลักษณะนี้เพื่อรองรับคนที่มาสนับสนุน แทนที่จะใช้เงินAus AID อาจจะใช้เงินของกระทรวงเองในการลงทุนตอนแรก (แต่ต้องมีการเตรียมพร้อมชุมชนก่อน)
-การลงพื้นที่ครั้งนี้ ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต๊ะสำคัญมาก โดยเฉพาะการเข้าหาออมสินในระดับเขตแบบนั้น เพื่อทำให้การดำเนินงานราบรื่น อาจจะต้องเป็นวิธีการที่กระทรวงต้องหาประสบการณ์และconnectionในเรื่องพวกนี้ไว้ ทั้งทางการ และไม่ทางการ

22-25 สิงหาคม 2563 ทีมงานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะ (Solar home system) เกาะบุโหลนดอน จ.สตูล…

โพสต์โดย ReCharge เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

http://