พลังงานจังหวัดยโสธร : โครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และโครงการส่งเสริมโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานจังหวัดยโสธร : โครงการส่งเสริมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร และ โครงการส่งเสริมโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

ชมคลิป : โครงการส่งเสริมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร : โครงการส่งเสริมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขนาด 200 ลบ.ม พื้นที่ดำเนินการ บ้านเหล่าโป่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีครัวเรือนที่ได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าแก๊ส lpg ภาคครัวเรือนลงได้เดือนล่ะ 14,000 บาท ต่อเดือน 
https://drive.google.com/file/d/1lcsQD3cTiexYAP_u3BNb8ndeTUusbVIZ/view?usp=sharin

ชมคลิปโครงการส่งเสริมโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ : https://drive.google.com/file/d/1DpkEFVypfAvsyvMhJ65tbpywVKV8qdNn/view?usp=sharing