กระทรวงพลังงานร่วมจัดงานนิทรรศการ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

งานนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพงานนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนใน งานนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)…

โพสต์โดย กระทรวงพลังงาน เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020

แบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2X2 ระดับชุมชน

ตามที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หรือ “แผนพลังงานชุมชน” ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ของกระทรวงพลังงาน ได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙-๒๕๖๒ โดยมี อปท.เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น ๒,๐๖๖ อปท.
กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานปลัด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 12 สิงหาคม 2563 โดยให้ความสำคัญกับประชาชนที่เข้าร่วมชมงานที่จะได้รับการสอนและแนะนำ ให้ผลิตได้ใช้เป็น และการเข้าสู่ตลาดการค้าขายโดยเน้นการนำพลังงานทดแทนที่มีในชุมชนมาแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของท้องถิ่นโดยเฉพาะพลังงานจากแสงแดด
เพื่อเป็นการสาธิต และเผยแพร่การสร้างและใช้งานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในงานนิทรรศการดังกล่าว ที่จะก่อให้เกิดสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดการยอมรับ เกิดทัศนคติที่ดี ต่อเทคโนโลยีพลังงาน และการจัดการพลังงานชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการผลักดันให้มีการใช้งานเทคโนโลยีพลังงาน อย่างถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้พลังงานของครอบครัวและชุมชนตนเองต่อไปได้
โดยวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างครบวงจร คือ การจัดหา การใช้งาน และการซ่อมบำรุงรักษา กับผู้ที่เข้ามาร่วมในงานนิทรรศการ เพื่อสาธิตจัดแสดงอุปกรณ์จากของจริง และให้มีสาธิตการใช้งานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กับผู้ที่เข้ามาร่วมในงานนิทรรศการ

ชมแบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2X2 เมตร

แบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2X2 ระดับชุมชน