ก.พลังงาน_คิกออฟพลังงานชุมชน 2564 จัดสัมมนา “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน เริ่มกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสำหรับการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสำหรับการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง หัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจภายในงาน เช่น ของ (ค.ต.ป.พน.) จากการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ของหน่วยงานในสังกัด พน.  ภาพรวมการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๔ และ เสียงสะท้อนจากผู้ตรวจราชการ ปี 2563 – การขับเคลื่อนด้านพลังงานในระดับจังหวัด – การดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อน ของโครงการ EUI ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ – ระดมสมอง แนวทางการขับเคลื่อนพลังงานชุมชน ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง- ปาฐกถา “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” เป็นต้น

 

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะมีการจัดสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ดังนี้
๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน”
    ๑.๑ เพื่อยกระดับความรู้ของช่างพลังงานชุมชนในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน
    ๑.๒ เพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายของช่องทางการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานและกลุ่ม  วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน
๒. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”
    ๑. เพื่อพัฒนาทักษะและการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลด้านพลังงานของศูนย์เรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง
    ๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รายละเอียดความเป็นมาโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ 
จากสถานการณ์พลังงานที่มีความผันผวน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพลังงานพลังงานที่มีสัดส่วนต่อรายได้อยู่ที่ ๑๐ – ๓๐% หนทางหนึ่งประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพการวางแผนพลังงานชุมชน เป็นกลไกลอย่างหนึ่งที่เชื่อมผสานการดำเนินงานเรื่องพลังงานระหว่าง ประชาชน-รัฐ-เอกชน ภายใต้แนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกระบวนการเก็บข้อมูล-วิเคราะห์-สังเคราะห์-หาทางออกร่วมกัน ในการบริหารจัดการพลังงานของท้องถิ่นตนเอง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ ๑๕ ติดต่อกัน มี อปท.ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒,๑๘๕ อปท. ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมาขึ้น รวมทั้งการสร้าง อปท.ต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน การลดการใช้พลังงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน/Otop/วิสาหกิจชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เปิดรับชุมชนใหม่ ๔ กลุ่มดังนี้ ๑)อปท. บริหารพลังงานครบวงจร ๑๒๐ แห่ง, ๒)โรงเรียนพลังงานชุมชน ๗๐ แห่ง, ๓)ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านพลังงาน จำนวน ๔ แห่ง, ๔)กลุ่มลดใช้พลังงานจากเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สสช. มีความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมสัมมนากับทีมงานของพลังงานจังหวัดและอาสาสมัครพลังงานชุมชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ ดังต่อไปนี้
๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑” (ภาคกลาง)
๒. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๒” (ภาคอีสาน)
๓. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๓” (ภาคเหนือ)
๔. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๔” (ภาคใต้)
๕. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน”
๖. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”
เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและความเข้าใจ ในการดำเนินงานของโครงการในปี ๒๕๖๔ อันจะเป็นการสร้างทิศทางการดำเนินงานเป็นทิศทางเดียวกัน และสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ พลังงานจังหวัด อาสาสมัครพลังงานชุมชน และเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการพลังงาน ระดับชุมชนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ครั้งที่ ๑ – ๔
๒.๑.๑ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสำหรับการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
๒.๑.๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
๒.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน”
๒.๒.๑ เพื่อยกระดับความรู้ของช่างพลังงานชุมชนในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน
๒.๒.๒ เพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายของช่องทางการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน
๒.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”
๒.๓.๑ เพื่อพัฒนาทักษะและการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลด้านพลังงานของศูนย์เรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
๒.๓.๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. หัวข้อการฝึกอบรมสัมมนาและหัวข้อวิชาการ
๓.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ครั้งที่ ๑ – ๔
– ข้อค้นพบของ ค.ต.ป.พน. จากการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ของหน่วยงานในสังกัด พน.
– ภาพรวมการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๔ และ เสียงสะท้อนจากผู้ตรวจราชการ ปี 2563
– การขับเคลื่อนด้านพลังงานในระดับจังหวัด
– การดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อน ของโครงการ EUI ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
– ระดมสมอง แนวทางการขับเคลื่อนพลังงานชุมชน ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
– ปาฐกถา “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
๓.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน”
– หลักการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพเตาชีวมวล
– หลักการออกแบบและการดูแลระบบ โซล่าเซลล์ในระดับครัวเรือน
– ปัจจัยการอบแห้งและการตรวจสอบคุณภาพระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
– ตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
๓.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”
– ภาพรวมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการในปี ๒๕๖๔
– บทบาท สพจ. ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน
– แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง สพจ. ศูนย์เรียนรู้ และเครือข่ายในพื้นที่
– เครื่องมือวิเคราะห์การใช้พลังงานและการจัดการพลังงานในศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานชุมชน
– KPI และการเก็บหลักฐาน การดำเนินการกิจกรรม การจัดทำรายงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดส่งส่วนกลาง
– สรุปภาพรวมการดำเนินงานกิจกรรม
๔. วิธีการ
– การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ
– ทดลองทำแบบฝึกหัด / ลงมือปฏิบัติการ
– แบ่งกลุ่มระดมความเห็น การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
– จำลองสถานการณ์สมมุติ
๕. กลุ่มเป้าหมาย
๕.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ครั้งที่ ๑ – ๔
๕.๑.๑ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ/และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
๕.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน”
๕.๒.๑ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ/อาสาสมัครพลังงานชุมชน/ผู้ประกอบการรายย่อยในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน/ช่างพลังงานชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ที่ใช้เทคโนโลยีพลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
๕.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”
๕.๓.๑ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ/อาสาสมัครพลังงานชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
๖. ระยะเวลา
ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๓