อาชีพด้านพลังงาน

ลำดับปีที่เข้าร่วมจังหวัดชื่อชุมชนสถานที่ตั้งผู้รับผิดชอบเบอร์โทรผลการดำเนินการ
12549กำแพงเพชรทต.ขาณุวรลักษบุรีอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร - -การผลิตและจำหน่ายเตาย่างไร้ควัน
22549ชลบุรีอบต.บ้านบึง-คุณยุพา เหนียวแก้ว-เผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบนอน)
32549ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรังนายสุดใจ ตั่นเล่ง08-0526-80361. เผาถ่าน
2. แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง (ป้าดำ)
3. เพาะเลี้ยงเห็ด
42549นครศรีธรรมราชอบต.ทุ่งสง48/4 ม.4 ต.ทุ่งสงนายวัฒนา ศรีจันทร์08-1077-4250ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้มากกว่า 10 ชนิด
52549แพร่อบต.บ้านปงอบต.บ้านปงอบต.บ้านปง0-5336-5200กลุ่มผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (ชุปเปอร์อั้งโล่)
62549มุกดาหารกลุ่มลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ตำบลคำชะอี11 ม.6 ต.คำชะอี อ.คำชะอีนายสายนต์ สุวรรณพันธ์09-0592-6105ผลิตถ่านจำหน่ายภายในชุมชนเก็บน้ำส้มควันไม้ จำหน่ายได้
72549สุโขทัยอบต.กง หมู่บ้านประดู่เฒ่า หมู่ที่ 7 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยนายบุญเลิศ แจ้งเรื่อง08-6217-4049วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นเตาอั้งโล่บ้านประดู่เฒ่า
- ผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
82550ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรังนายเอียด มาแสง-1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม อส.พน. เดโช ทองนะ
2. กลุ่มเครื่องแกงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3. โรงสีข้าวอ้วนไบโอดีเซล
4. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์
92550นครศรีธรรมราชอบต.นาหมอบุญ47/1 ม.3 ต.นาหมอบุญนายประกอบ ชูไชยยัง08-3393-0112ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้มากกว่า 10 ชนิด
102550พัทลุงชุมชนเขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุงคุณสุชาติ ไชยบัณฑิต
คุณสวัสดิ์ กูลศิริศรีตระกูล
08-9597-9922
08-4995-4706
1. ผลิตแก๊สชีวภาพด้วยถัง 200 ลิตรออกจำหน่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน
2. ผลิตแก๊สชีวภาพขนาดย่อมพร้อมขยายในชุมชนและนอกชุมชน
112550มุกดาหารกลุ่มปั้นเตาตำบลหนองแคนต.หนองแคน อ.ดงหลวงนายศุภชัย เชื้อคำจันทร์09-8305-3212มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง/เว้นฤดูฝน
122550มุกดาหารต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมฯต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมฯนายธรธร วงษ์ประชา08-4790-7142ผลิตเทคโนโลยีพลังงานชุมชนที่หลากหลาย
132550ลำปางชุมชนตำบลวอแก้วอบต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตรนายธณชัย จาระณะ-เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานในจังหวัดลำปางตั้งแต่ปี 25
142550สตูลอบต.เกตรี ม.1 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
ม.3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
ม.7 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
นายอาหมาด กรมเมือง
จสต.มณัฐ ปลอดทอง
09-1979-2508
08-1095-9155
1. ชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการประกอบอาชีพเสริม
2. เกิดกลุ่มการเผาถ่านด้วยถังเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)
3. มีการใช้เตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูงในร้านค้า หาบเร่ แผงลอย
4. ศูนย์ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนลดการใช้พลังงานด้านแก๊สหุงต้ม LPG ถ่าน
152550สระบุรีอบต.หินซ้อน อ.แก่งคอย18 ม.6 ต.หินซ้อนนายเจ็น ต้นเกตุ
นายประจักษ์ ต้นเกตุ
08-1293-4310วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเตาซุปเปอร์อั่งโล่ ผลิตเตาซุปเปอร์อั่งโล่ ผลิตบ่อและถังหมักแก๊สชีวภาพ
162550สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย42 หมู่ที่1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
35 หมู่ที่1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นายสมชาย ปานทอง
นางน้ำทิพย์ เหมือนม่วง
09-1256-9737
08-6045-0924
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพชาววังกระจับ ผลิตเตาแก๊สชีวมวล (แบบฟืน)
2. อาชีพทำขนม จากเตาซุปเปอร์อั้งโล่
3. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
4. อบแห้งสมุนไพรจากโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5. ผลิตสบู่จากถ่านไม้ไผ่
172550สุโขทัยอบต. ตาลเตี้ยอบต. ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัยนางสาวทวี ฟุกฟัก08-4819-8011วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน
- ผลิตถ่านแบบธรรมดาและถ่านสวยงามจากเตาเผาถ่าน
182550หนองคายเทศบาลตำบลจุมพลตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายนายสมศักดิ์ ดวงภมร08-1872-1929ผลิตและจำหน่ายถ่าน และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เตาย่างไร้ควัน ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เตาชีวมวล
192550อยุธยาอบต.ดอนหญ้านางอบต.ดอนหญ้านางนายบุญชู ศรีพุ่ม08-6134-0453อบต.ที่มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน โดย นายบุญชู ศรีพุ่ม
202550อุดรธานีทต.นาดี อ.หนองแสงทต.นาดี อ.หนองแสงนายชวน กุสุมา
นายทองม้วน ภูเวียงแก้ว
-1. อาชีพปั้นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (กลุ่มปั้นเตา ทต.นาดี 80 ชุมชน ปี 50) สามารถจำหน่ายเทคโนโลยีพลังงาน ทั้งในและนอกชุมชน
2. อาชีพวิทยากรตัวคูณด้านพลังงาน พ่อทองม้วน ภูเวียงแก้ว ทต.นาดี 80 ชุมชน ปี 50
212550อุตรดิตถ์กลุ่มวิสาหกิจพลังงานชุมชนตำบลคอรุม ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นายอัษฎางค์ สีหาราช08-1046-9744ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน ด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นสถานที่ฝึกอบรม สถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่มี สถานศึกษายังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานประกอบกับการเรียนการสอน อาสาสมัครพลังงานเป็นวิทยากรประจำชุมชน สามารถให้ความรู้ด้านพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน มีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เตาเผาถ่านถัง200ลิตร
222551กระบี่อบต.หนองทะเลบ้านเขากลมนายสงวน มงคลศรีพันเลิส-วิทยากรด้านพลังงาน
232551ชลบุรีอบต.มาบไผ่หมู่ 5 ต.มาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีนายสมชาย จิตเมตตา08-6138-90051. การผลิตเทคโนโลยีเตาเผาถ่าน 200 ลิตร ชนิดตั้ง
2. เตาชีวมวล
3. เตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูง
4. ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำส้มควันไม้
242551เชียงใหม่ทต.บวกค้างทต.บวกค้างทต.บวกค้าง0-5344-6548กลุ่มออกแบบพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนทุกชนิด (เทคโนโลยีล้านนา)
252551ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลละมอตำบลละมอ อ.นาโยง จ.ตรังนายอรุณ อ่อนทอง08-4744-89441. วิสาหกิจชุมชนพลังงานพอเพียงตำบลละมอ (จิตร คงบัน) ปั้นเตาซุปเปอร์อั้งโล่
2. เผาถ่านและผลิตภัณฑ์จากถ่าน เช่นผงถ่าน
262551ตรังเทศบาลตำบลย่านตาขาวตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรังนายเผดื่อง รักษศรี08-1978-46791. ผลิตไบโอดีเซล
2. แม่ค้าใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (เตาเศรษฐกิจ/ซุปเปอร์อั้งโล่/ฝาครอบก๊าซ)
272551ตราดอบต.แหลมกลัดอบต.แหลมกลัดนายอารมณ์0-3958-4233 มีการผลิตถ่านจากเตา 200 ลิตรจำหน่าย, มีการผลิตน้ำส้มควันไม้
282551ตากอบต.แม่ท้อ (162 ชุมชน)65 หมู่ 4 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000นายสมจิต เกสร08-3165-3380 ผลิตเตาย่างประสิทธิภาพสูงขาย
- ด้านเศรษฐกิจ : เกิดเป็นอาชีพใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกหนทางหนึ่ง โดยการผลิตได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของตลาด และผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานซึ่งก็มีผู้ที่ให้ความสนใจ สั่งทำตาย่างประสิทธิภาพสูงมาใช้ ทำให้ผู้ขายมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ด้านสังคม : สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้น ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเองหรือชุมชนอื่นๆ พร้อมทั้งชุมชนได้มีแบบอย่าง และมีส่วนร่วม ในการนำพลังงานทดแทนในท้องถิ่นมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ด้านการศึกษา : สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ สำหรับชุมชนหรือกลุ่มอาชีพที่สนใจ
- ด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
292551นครพนมอบต.โพนบก80 ม.2 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์นายประพันธ์ ตะวะนะ08-8037-87281. ปั้นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
2. ผลิตเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร
3. ผลิตเตาย่างบาร์บีคิว (เตาย่างไก่)
302551นครพนมอบต.โพนทอง29 ม.6 ต.โพนทอง อ.เรณูนครนายชูมา เกษรราช08-4798-4199ผลิตเตาชีวมวลประยุกต์
312551น่านเทศบาลตำบลปัวเลขที่๒๓๙ หมู่๗ บ้านปรางค์พัฒนาหนึ่ง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่านนายสุชาติ สุทธหลวง08-9261-1293มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
322551น่านเทศบาลตำบลกลางเวียงเลขที่๒๙ หมู่ ๔ บ้านบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่านนายบุญญาพร วังยศ08-4309-8922มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตเตาเผาถ่าน ๒๐๐ลิตร
332551ปัตตานีบ้านตันหยงลุโละ29 ม.1 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานีนายวันชัย หะยีสมาแอ08-7292-2858เผาถ่านจากกะลามะพร้าว
342551เพชรบุรีอบต.บางขุนไทรศูนย์เรียนรู้บ้านดอนผิงแดดนายสำราญ อวบอิ่ม08-7904-4296ผลิตเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
352551ยะลาทต.ยุโป10/3 ม.4 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลานางเพ็ญแข ขุนภักดี08-4131-9690รับผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ
362551สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลทับยา3/1 หมู่2 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรีนางมะยม จันทร์อินทร์08-6164-2704ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
372551สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม32/1 หมู่ที่4 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีนายณรงค์ วิมา08-4012-73061. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ / ผลิตถ่านผลไม้
2. อบแห้งสมุนไพรจากตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3. แปลงผักปลอดสารพิษ โดยใช้จักรยานสูบน้ำ
382551สุพรรณบุรีทต.เขาดิน16/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีนางนันทิยา สิงสีทา08-5290-1588ผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตามหาเศรษฐี)
392551หนองคายอบต.สีกายตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายนายไพศาล พรมเมืองขวา08-8746-1671ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น เตาซุบเปอร์อังโล่ เตาชีวมวล เป็นต้น
402551อ่างทองกลุ่มอาชีพเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้ อบต.บางเจ้าฉ่านางเมตตา บริบูรณ์08-2352-1419สร้างอาชีพเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้
412551อุทัยธานีอบต. ป่าอ้อ อ.ลานสักหมู่ที่ 10 ต. ป่าอ้อ อ.ลานสัก
หมู่ที่ 5 ต. ป่าอ้อ อ.ลานสัก
นายสมปอง เหลือน้อย
นายเพียรธรรม ฟื้นพงษ์พัฒน์
08-1285-6090
08-7099-3489
- ด้านเศรษฐกิจ : เกิดอาชีพใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการลดการนำเข้าพลังงานของชุมชนจากแหล่งอื่นทำให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงตามไปด้วย
- ด้านสังคม : สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้น ไปถ่ายทอดให้กับใช้ ประชาชนคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเอง หรือชุมชนอื่นๆ
- ด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
422552กระบี่อบต.คลองเขม้าตำบลคลองเขม้านายวิรัช สามัญบุตร09-6636-01381. ก่อสร้างเตาชีวมวล 2 ห้องเผา
2. ก่อสร้างเตาชีวมวลนาชุมเห็ด
432552กำแพงเพชรอบต.คลองน้ำไหลอ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรอส.พน.นายจิรวัฒน์ พรมจีน08-0688-8547การผลิตและจำหน่ายเตาย่างไร้ควัน,เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้งเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน,เตาเศรษฐกิจ, เตาชีวมวล,เตาชีวมวลแกลบ, เตาขี้เลื่อยและ เตาซุปเปอร์อั้งโล่
442552ชลบุรีอบต.ดอนแร่หมู่ที่ 9คุณสุพจน์ สิงห์โตสี-ติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมัก PVC
452552ชุมพรอบต.ครนอบต.ครนนายชำนิ พ่วงแม่กลอง09-2375-2367กลุ่มทำเตาเผาถ่าน, เตาย่างไก่, เตาแก๊สชีวมวล
462552เชียงใหม่อบต.สันต้นหมื้ออบต.สันต้นหมื้ออบต.สันต้นหมื้อ0-5337-7371กลุ่มผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (ชุปเปอร์อั้งโล่)
472552ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามตำบลท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรังนางเรณู สรรเพชร08-1091-36061. กลุ่มอาชีพต้มกุ้งใช้เตาประหยัดพลังงาน
2. กลุ่มตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
482552ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลิพังตำบลลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรังนายแคว็ด หนูหมาด -เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
492552ตรังเทศบาลตำบลห้วยยอดตำบลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรังนายอาจ พวงไสว08-3643-77671. แม่ค้าใช้เตาเศรษฐกิจและเตาฟืนนาชุมเห็ดตรัง
2. แม่ค้าใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ประกอบอาหาร
3. การเผาถ่าน
502552ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ตำบลกันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรังนางเย็นจิต แซ่เหลียว08-9590-89911. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มประมงพลังงานทดแทนบ้านเกาะเคี่ยม (แปรรูปอาหารทะเล/เรือประมงใช้ไบโอดีเซล)
2. แม่ค้าทำขนมลา (ฝาครอบแก๊ส)
3. แม่ค้าใช้เตาเศรษฐกิจ/เตาฟืนนาชุมเห็ดตรัง
512552นครนายกศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานตำบลพรหมณีนายละเอียด สร้อยทอง08-7076-1824การนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดนัดชุมชน ออกบูทตามกิจกรรมต่างๆ และได้รับรางวัล
522552นครศรีธรรมราชอบต.ดุสิต190/1 ม.11 ต.ดุสิตนายสุวัย แก้วสุขศรี08-1081-6488ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้หลายชนิด
532552นนทบุรีอบต.หนองเพรางายหมู่ 8 ต.หนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีนายณรงค์ ขำเหล็ง-ด้านการผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
542552นราธิวาสอบต.โละจูด อ.แว้งตำบลโละจูดนายซาการียา บิณยูซูฟ08-1767-2423ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานตำบลโละจุดฯ
552552นราธิวาสอบต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองตำบลกะลุวอเหนือนายวรพงษ์ ขุนพรม08-6290-2999ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานฯ
562552น่านเทศบาลตำบลเชียงกลางเลขที่๑๑๑ ม.๓ ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่านนายชนนท์ กลัดคำ08-5019-7429มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
572552น่านองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วเลขที่ ๒๒๕ หมู่๑ บ้านท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่านนายสมาน กาวิรส08-6922-34481. มีการจัดทำแผนด้านพลังงานแบบยั่งยืนและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเป็นประจำทุกปีงบประมาณ
2. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตเตาเผาถ่าน๒๐๐ ลิตร
582552น่านเทศบาลตำบลบ่อแก้วเลขที่ ๕ หมู่๖ บ้านป่าเป้า ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่านนายอำนวย สารเถือนแก้ว08-9553-1643มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตเตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงานและเตาชีวมวล
592552ปทุมธานีเทศบาลเมืองนครรังสิต (ชุมชนคุ้มเกล้าเจริญสุข)-คุณตุ๊กตา08-6574-7568การเผาถ่านและถ่านอัดแท่ง เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
602552ปัตตานีบ้านท่าข้าม9/1 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีนางวราภรณ์ หนูพรหม08-8835-3176ผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
612552พิษณุโลกทต.พันเสาเทศบาลตำบลพันเสานายชัชวาลย์ วงค์สวรรค์087-3119163ปั้นเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง
622552ภูเก็ตทต.เทพกระษัตรี237 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง นายแสดง คุ้มรักษา08-5090-5054จัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตถ่านกะลาอัดแท่งไร้ควัน
632552ภูเก็ตอบต.ป่าคลอก74/4 หมู่ 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง นายประวิทย์ นิลวิเชียร08-9927-4193ผลิตเตาเผาถ่าน 200 ลิตร รุ่นซุปเปอร์ 84 ที่ได้พัฒนาจากเตาเผาถ่าน 200 ลิตร ทั่วไป
642552ยะลาทม.สะเตงนอก 42 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลานายอับดุลเลาะ กาซอ08-9597-1634รับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เทคโลโนยีฯ
652552ร้อยเอ็ดบ้านหนองผักตบ หมู่ 1อบต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จนายโสนว์ สอนสี08-3666-8467-
662552ลำปางกลุ่มปั้นเตา บ้านกิ่ว อ.แม่ทะนายพายัพ-ผลิตเตาซุบเปอร์อั้งโล่ จำนวน 230 ใบ
672552สงขลาทต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ48 ม.1 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลานายผิน อ่อนอุ่น09-0413-6100เผาถ่านขาย (เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบนอน)
682552สตูลอบต.ควนขัน 4 ม.5 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูลนางตีหวัน ก๊กใหญ่08-7476-09751. ชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการประกอบอาชีพเสริม
2. เกิดกลุ่มการเผาถ่านด้วยถังเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)
3. มีการใช้เตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูงในร้านค้า หาบเร่ แผงลอย
4. ศูนย์ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนลดการใช้พลังงานด้านแก๊สหุงต้ม LPG ถ่าน
692552สตูลอบต.ตันหยงโปม.3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูลนางบุหงา อุเส็น08-3534-83551. ชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการประกอบอาชีพเสริม
2. เกิดกลุ่มการเผาถ่านด้วยถังเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)
3. มีการใช้เตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูงในร้านค้า หาบเร่ แผงลอย
4. ศูนย์ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนลดการใช้พลังงานด้านแก๊สหุงต้ม LPG ถ่าน
702552สตูลอบต.แหลมสน ม.3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูลนางบิหยน เกนุ้ย08-6957-14301. ชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการประกอบอาชีพเสริม
2. เกิดกลุ่มการเผาถ่านด้วยถังเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)
3. มีการใช้เตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูงในร้านค้า หาบเร่ แผงลอย
4. ศูนย์ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนลดการใช้พลังงานด้านแก๊สหุงต้ม LPG ถ่าน
712552สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี51 หมู่ที่1 ตำบลอินทร์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีนางสุธาทิพย์ สุขอิ่ม08-6704-83631. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
722552สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย55 หมู่4 ตำบลชี้น้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีนายอนุรักษ์ วงษ์ภู่08-1792-25831. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีผลิตน้ำพริกแกงบ้านบางปูผลิตเตาแก๊สชีวมวล (แบบฟืน)
2. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
732552สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ96/3 หมู่5 ตำบลโพสังโฆนายเพิ่มเกียรติ พรหมพิทักษ์036-705519ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
742552สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน20/3 หมู่3 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีนางสุณี ฉิมพาลี081-9466931ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
752552สุโขทัยทศ.บ้านสวน ทศ.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัยนายเฉลิม ทัพพันธ์08-9704-1034วิสาหกิจชุมชนเตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน
- ผลิตเตาเผาข้าวหลาม (ดัดแปลงจากเตาปิ้งย่างไร้ควัน)
762552สุโขทัยอบต.หนองตูม
ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตร ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตร 08-7204-8846
08-2400-3449
ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตร (โรงทอดกล้วย) ผลพลอยได้ก๊าซเผาทิ้งจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ หลุมหนองตูม-เอ ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
772552สุพรรณบุรีอบต.ไผ่กองดิน8/2 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีนายสายันต์ ขุนรักษ์08-4338-5483ผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตามหาเศรษฐี)
782552หนองคายอบต.ชุมช้างตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายนายทองม้วน ปาปะขำ08-1056-2236ผลิตและจำหน่ายเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
792552หนองบัวลำภูอบต.ด่านช้าง140 หมู่ 14 ต.ด่านช้าง อ.นากลางนายไพทูล วะโนนกอง08-0191-7646เตาซุปเปอร์อั้งโล่
802552หนองบัวลำภูทต.สุวรรณคูหา283 หมู่ 1 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหานายประสิทธิ์ ศรีหาบัณฑิต08-3284-7979เตาซุปเปอร์อั้งโล่
812552อ่างทองกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยบ้านแก้วตา๔๑ หมู่ ๒ ต.เอกราชนางสมจิตร์ รัมมะวาส08-3494-8914ใช้เตาแก๊สชีวมวล ทำขนมไทย
822553ชุมพรอบต.ละแมอบต.ละแมนายสุชาติ ทองศรี08-4444-3665กลุ่มปั้นเตาซุปเปอร์อั้งโล่
832553เชียงใหม่ทต.ยางเนิ้งทต.ยางเนิ้งทต.ยางเนิ้ง0-5332-1420กลุ่มผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาเผาถ่าน และเตาย่างไร้ควัน (วิสาหกิจชุมชนคนพลังงานยางเนิ้ง)
842553ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้าตำบลท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรังนายมารวย นุ้ยขาว08-3106-88461. เผาถ่าน
2. วิสาหกิจผลิตเทคโนโลยีพลังงาน
852553นครพนมอบต.หนองย่างชิ้น24 ม.8 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนครนางอรทัย รัตนวงษา08-7853-3206ผลิตลูกประคบสมุนไพรและไก่งวงแดดเดียวจากโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
862553นครศรีธรรมราชอบต.วังอ่าง22/1 ม.2 ต.วังอ่างนายสุธรรม คงสุข08-3390-5667ผลิตเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
872553ปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ-คุณหมวย0-2977-5697การเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร (แบบนอน) เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
882553พังงาม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงานายสำเริง คนตรง
นายปฤษฎี กอบบุญเกษม
08-5475-0937
08-1415-0121
1. ติดตั้งก๊าซชีวภาพแบบถุง PV ออกจำหน่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน
2. เป็นวิทยากรในการปั้นเตาฟืนนาชุมเห็ด
3. เป็นวิทยากรผลิตโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
892553ร้อยเอ็ดบ้านเล็บขาว หมู่ 3อบต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถนายบุญหนา มีอำนาจ08-4792-0746-
902553ลำปางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมวังอบต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่มนายสุบัน ทิไว08-5708-1421ผลิตเตาซุบเปอร์อั้งโล่ จำนวน 280 ใบ
912553สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า5 หมู่4 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
4/8 หมู่ที่4 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นางเสนาะ สิงคิ
นายวิทยา แก้วเกิด
09-0114-5643
08-3552-5388
1. วิสาหกิจชุมชนคนพลังงานตำบลบ้านจ่าผลิตเตามหาเศรษฐี (เตาซุปเปอร์อั้งโล่)
2. อาชีพทำขนม จากเตาเศรษฐกิจ
3. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
4. กล้วยอบน้ำผึ้งจากตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
922553สุโขทัยอบต.วังน้ำขาว
หมู่ 1 อบต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัยนายทศ พลุกกลิ่น
นายนเรศ ศรโต
-วิสาหกิจชุมชนปั้นเตาอั้งโล่
- ปั้นเตาอั้งโล่ และผลิตแบบรังผึ้ง
932553สุราษฎร์ธานีตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม บ้านเลขที่ 24 ม.6 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายศรชัย สุพุ่มทอง08-9909-7253เผาถ่านจำหน่ายโดยเผา ด้วยเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
942553อ่างทองกลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย ๘/๑ หมู่ ๒ ต.ไผ่จำศีล นางบุญล้อม อยู่รับสุข08-1633-3456ศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลไผ่จำศีล ใช้เตาแก๊สชีวมวล และเตาเผาถ่านแบบตั้ง แบบนอน (น้ำส้มควันไม้)
952553อุดรธานีอบต.ผาสุก อ.กุมภวาปีอบต.ผาสุก อ.กุมภวาปีนายสมัย ศรีพันดอน-กลุ่มวิสาหกิจเทคโนโลยีพลังงานตำบลผาสุก 75 ชุมชน ปี 53 (ผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เตาชีวมวล เตาย่างไก่ เตาเผาถ่าน)
962553อุดรธานีกลุ่มวิสาหกิจเทคโนโลยีพลังงานตำบลผาสุก 75 ชุมชน ปี 53 (ผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เตาชีวมวล เตาย่างไก่ เตาเผาถ่าน)อบต.ผาสุก อ.กุมภวาปีนายสมัย ศรีพันดอน--
972553อุตรดิตถ์กลุ่มวิสาหกิจพลังงานชุมชนตำบลวังดิน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์นายมาลัย เปิ้นปัญญา08-5727-8678ส่งเสริมคือ การผลิตเตาชีวมวล เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้ง-แบบนอน โดยมีอาสาสมัครพลังงานชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้
982554กำแพงเพชรอบต.เทพนิมิตอ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชรอส.พน.นายสุริยัน ต้นสาย08-1627-2377การผลิตและจำหน่ายเตาย่างไร้ควัน
992554ชลบุรีอบต.ธรรมเสนหมู่ที่ 4คุณพยงค์ศรี แสงเจริญ-เผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบนอน)
1002554เชียงใหม่ทต.จอมทองทต.จอมทองทต.จอมทอง0-5334-1892กลุ่มผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เตาชีวมวลแกลบและเตาชีวมวลฟืน
1012554ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชรตำบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรังนายกมลศิลป์ คีรีรัตน์08-6282-40881. เผาถ่าน
2. กลุ่มทำขนมใช้เตาประหยัดพลังงาน
3. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
1022554ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญตำบลหาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรังนายไพศาล สามทอง08-9197-65101. เผาถ่าน
2. แม่ค้าใช้เตาประหยัดพลังงานาน
1032554ตราดเทศบาลตำบลแสนตุ้งเทศบาลตำบลแสนตุ้งนายวิเชียร แซ่ตั้ง0-3969-6161 มีการผลิตเตา 200 ลิตรแบบตั้งจำหน่าย, มีการผลิตถ่านจากเตา 200 ลิตรจำหน่าย, มีการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเตา 200 ลิตร
1042554นครศรีธรรมราชอบต.กลาย68/2 ม.3 ต.กลายนายโสภลณ์ ลิ้มเซ้ง08-6277-4675ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้หลายชนิด
1052554นครสวรรค์อบต.ชุมตาบง กลุ่มผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ หมู่ที่ 7 นางพิกุล บุญประโคม08-4931-0674เริ่มมีการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่เพื่อจำหน่ายในชุมชน และภายนอกชุมชน
1062554นราธิวาสอบต.ไพรวัน อ.ตากใบตำบลไพรวันนางวัลเนาว์ ไชยฤทธิ์08-1277-4565จุดสาธิตบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
1072554น่านองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตองเลขที่๓๘ หมู่๘ ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน นายพัฒน์ ไชยวงศ์08-1020-4676มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเตานึ่งเชื้อเห็ดและใช้พลังงานทดแทนโดยระบบทำความร้อนจากแกลบ
1082554ปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม-คุณรัก นามกร08-9215-6915การเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร (แบบนอน) เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนใน ชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
1092554ปัตตานีบ้านน้ำดำ97/1 ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีนายดอเลาะ อาแวกือจิ08-7294-9882รับจ้างทำเตาฟืนนาชุมเห็ด
1102554พังงาม.6 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงาต.บางเตย อ.เมือง พังงานายประสาน โบบทอง08-6940-8112ผลิตและจำหน่ายถ่านและถ่านอัดแท่งซึ่งผลิตจากเตาเผาถ่าน 200 ลิตร ชนิดนอน
1112554ยะลาทต.โกตาบารู7 ม.3 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลานายอับดุลรอแม แมกะจิ08-4756-9968กลุ่มผลิตอุปกรณ์เตาชีวมวลไม้,เตาเผ่าถ่าน
1122554ร้อยเอ็ดบ้านไข่นุ่น หมู่ 3ทต.ผักแว่น อ.จังหารนายไพจิตร ภานุศรี08-5012-9298-
1132554ระนองอบต.ม่วงกลวงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนองนายวิสุทธิ์ สิทธิเดช08-1788-7096มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้น โดยสินค้าจะมีกะปิผง กุ้งเคยอบแห้ง และสินค้าเหล่านี้จะอบโดยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
1142554ลพบุรีอบต.ท่ามะนาวอบต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาลนายคำ วงเวียน089-54051561. เป็นบุคคลต้นแบบในการปั้นเตามหาเศรษฐี
2. เป็นวิทยากรให้ความรู้และปั้นเตาขาย
1152554ลพบุรีอบต.ท่ามะนาว43/1 หมู่ 3 ต.ท่ามะนาวนายเปร่ง น้อยสวัสดิ์081-3652467สามารถผลิตไบโอดีเซลเขย่ามือใช้กับรถไถ 3 สูบสำหรับทำไร่ได้ด้วยตนเอง
1162554ลำปางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมวังอบต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่มนายสุบัน ทิไว08-5708-1421ผลิตเตาแก๊สแกลบในปี 2555 จำนวน 10 ใบ
1172554ลำปางกลุ่มปั้นเตาร่องเคาะโรงเรียนบ้านป่าคา ม.3นายแก้ว มะโนรมย์-ผลิตเตาซุบเปอร์อั้งโล่ จำนวน 230 ใบ
1182554ลำปางกลุ่มปั้นเตา บ้านอ้อนบ้านนายหน่วย ตาปัญโยนายหน่วย ตาปัญโย08-3324-1007ผลิตเตาซุบเปอร์อั้งโล่ จำนวน 160 ใบ
1192554ลำปางข้างโรงแรมเอเซีย ต.สวนดอกอ.เมือง จ.ลำปางป้ายุ้ย08-0128-2892ใช้เตาซุบเปอร์อั้งโล่ในการอุ่นน้ำซุปให้ร้อน
1202554ลำปางนางบัวผัด ไชยพุฒ 140 ม.3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตรนางบัวผัด ไชยพุฒ08-0130-2646ใช้ก๊าซชีวภาพแทน LPG
1212554สตูลอบต.นาทอน 10/2 ม.4ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูลนายดาโหด ปานแขวง08-9462-95501. ชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการประกอบอาชีพเสริม
2. เกิดกลุ่มการเผาถ่านด้วยถังเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)
3. มีการใช้เตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูงในร้านค้า หาบเร่ แผงลอย
4. ศูนย์ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนลดการใช้พลังงานด้านแก๊สหุงต้ม LPG ถ่าน
1222554สระบุรีทต.หนองแก อ.พระพุทธบาท16/2 ม.9 ต.หนองแกนางกมลฉัตร อาจศัตรู
ร.ต.สำรวย วงษ์โกฎ
08-6125-0620
08-9900-2236
กลุ่มการ์เด้นโฮม ผลิตเตาเผาถ่านแบบนอน,ถ่าน และน้ำส้มควันไม้
1232554สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่135 หมู่2 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีนางยุพิน การีกลิ่น08-6769-18011. วิสาหกิจชุมชนพลังงานชุมชนตำบลม่วงหมู่ผลิตเตาแก๊สชีวมวล (แบบฟืน)
2. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
3. อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว จากเตาเศรษฐกิจ
4. วิสาหกิจชุมชนพลังงานชุมชนตำบลม่วงหมู่ผลิตเตาย่างประสิทธิภาพสูง
1242554สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์9/3 หมู่1 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีนางประสาร วงษ์สมี09-2197-08071. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
2. กล้วยอบน้ำผึ้งจากตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3. อาชีพขายก๋วยเตี๋ยว จากเตาเศรษฐกิจ
1252554สิงห์บุรี178/1 หมู่4 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีนายสราวุธ โพธิงาม08-4776-5932กลุ่มวิสหากิจชุมชนบ้านขนมไทย
1262554สุพรรณบุรีอบต.หนองสาหร่าย342 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีน.ส.น้ำผึ้ง ศรีทรงเมือง08-9425-6434ผลิตเตาชีวมวลปี๊บ / ถังสี
1272554สุราษฎร์ธานีบ้านแม่ทะบน หมู่ที่ 20 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธีรวุฒิ สิทธิสุราษฎร์08-4889-5838จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มคนเอาถ่าน โดยผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่และเตาเผาถ่าน
1282554สุราษฎร์ธานีกลุ่มสมุนไพรบ้านเขานาในบ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนมนางหนูเรียง จีนจูด08-7893-9619แปรรูปสมุนไพรตากแห้งจากตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1292554หนองบัวลำภูอบต.วังปลาป้อม75/1 หมู่ 8 ต.วังปลาป้อง อ.นาวังนายสุพจน์ ชานุชิต09-3325-7957เตาเผาถ่านถัง 200 ล. แบบนอน
1302554อ่างทองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสักทต.รำมะสักนางสงัด พรมเมศ08-1946-2641ใช้เตาเศรษฐกิจแบบประยุกต์ ในการต้ม กลั่น สมุนไพรไทย
1312555กระบี่อบต.คีรีวงหมู่7นายกันยา เชียรศรี08-9291-36881. ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
2. เตาเผาถ่าน200ลิตรแบบยืนและแบบนอน
3. เตาย่างบาบีคิว
4. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
5. จักยานสูบน้ำ
6. โซ่ล่าเซลสูบน้ำ
1322555กาญจนบุรีอบต.เลาขวัญอบต.เลาขวัญอบต.เลาขวัญ
นายสมจิต จันทร์มา
0-3457-6323
08-7170-4080
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเตาชีวมวล, รับติดตั้งระบบหมักก๊าซชีวภาพแบบโอ่ง
1332555กำแพงเพชรอบต.โกสัมพีอ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชรอส.พน.นายวิโรจน์ บุญต่อ08-8157-3169การผลิตและจำหน่ายเตาย่างไร้ควันและ เตาซุปเปอร์อั้งโล่
1342555กำแพงเพชรอบต.หนองไม้กองอ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชรอส.พน.นายสงบ พันประสงค์08-0685-7080การผลิตและจำหน่ายเตาซุปเปอร์อั้งโล่
1352555จันทบุรีวิสาหกิจชุมชนอาสาสมัคร พลังงานชุมชนตำบลชากไทยเทศบาลตำบลชากไทยนายเรวัต นิยมวงษ์08-9600-6249จัดตั้งกลุ่มในชุมชนและผลิตเตาชีวมวล ชุมชนมีรายได้เสริม
1362555ชลบุรีอบต.จอมบึงหมู่ที่ 10นายพล จันทรชิต-ปั้นเตาซุปเปอร์อั้งโล่
1372555ชลบุรีอบต.หนองขามหมู่ 7 ต.หนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนายชาญ ศรีแจ้ง-การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้จากเตาเผาถ่าน 200 ลิตร
1382555ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละตำบลนาพละ อ.เมือง จ.ตรังนางฉาย ศรีสุข
นางพา ขาวปาน
08-1088-3939
08-4507-6190
1. เผาถ่าน
2. กลุ่มเครื่องแกง/สมุนไพรอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3. กลุ่มแม่ค้าขายของทอดใช้เตาประหยัดพลังงาน
1392555ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงตำบลเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังนางอนัญญา เบญสะอาด08-1541-49151. กลุ่มอาชีพต้มกุ้งใช้เตาประหยัดพลังงาน
2. เผาถ่าน
1402555นครพนมอบต.หาดแพง71 ม.4 ต.หาดแพง อ.ศรีสงครามนส.ชุติรัตน์ เสนพันธ์08-8337-4691ผลิตปลาแห้งจากโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
1412555นราธิวาสอบต.พร่อน อ.ตากใบตำบลพร่อนนางประเทือง รัตโน09-3763-2528จุดสาธิตเตาชีวมวล
1422555ปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห-คุณต่าย0-2905-0612การเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร (แบบนอน) เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
1432555ปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์-นายธนินท์รัฐ วิรัตน์คณาชัย0-2549-2006การเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร (แบบนอน) เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
1442555ภูเก็ตทต.รัษฎา9/9 หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง นายจำรัส ภูมิภูถาวร0-7624-0486ผลิตถ่านไม้ไผ่แฟนซี และ น้ำส้มควันไม้
1452555มุกดาหารกลุ่มลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ตำบลมุกต.มุก อ.เมืองนางนงนุช วงศ์ศรีทา08-3327-3656ผลิตถ่านจำหน่ายภายในชุมชนเก็บน้ำส้มควันไม้ จำหน่ายได้
1462555ยะลาอบต.ตาชี 79/1 ม.5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลานายเอกชัย กชสุวรรณ08-7899-0954กลุ่มเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน
1472555ลำปางกลุ่มปั้นเตาอั้งโล่บ้านท่าผาศูนย์เด็กเล็กบ้านปงสนุกนายเสาร์แก้ว แปงนุจา08-0851-2757ผลิตเตาซุบเปอร์อั้งโล่ จำนวน 282 ใบ
1482555ลำปางกลุ่มปั้นเตาซุบเปอร์อั้งโล่เมืองปานศูนย์เรียนรู้กลุ่มซุบเปอร์อั้งโล่นายวิชอบ ช่อทับทิม08-3322-9338ผลิตเตาซุบเปอร์อั้งโล่ จำนวน 224 ใบ
1492555สตูลทต.ควนโดนม.4 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูลนายรอชิดี ปังหลีเส็น08-7287-73181. ชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการประกอบอาชีพเสริม
2. เกิดกลุ่มการเผาถ่านด้วยถังเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)
3. มีการใช้เตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูงในร้านค้า หาบเร่ แผงลอย
4. ศูนย์ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนลดการใช้พลังงานด้านแก๊สหุงต้ม LPG ถ่าน
1502555สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง60 หมู่2 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
82 หมู่ที่2 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
น.ส.ปวีณวัชร์ โตสวัสดิ์
นางประภาพร ว่างแทน
08-7767-14621. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
2. กลุ่มแม่บ้านทำหมี่กรอบ
1512555สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล35 หมู่ที่7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
26 หมู่1 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นายเกษม หอมเทียน
นายสมเกียรติ มณีย้อย
08-6123-5142
08-1293-4703
1. วิสาหกิจชุมชนผลิตเตาชีวมวลบ้านดอนตะโหนดผลิตเตาแก๊สชีวมวล (แบบฟืน)
2. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
3. กล้วยอบแห้งจากตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1522555สุโขทัยทศ.ศรีนครทศ.ศรีนครนางเยาวเรศ อรัญญิก08-6935-5689ผลิตเตาอบย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน
1532555สุพรรณบุรีอบต.หนองโพธิ์119 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีน.ส.จันทิรา คงกะเรียน08-9836-9700ผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตามหาเศรษฐี)
1542555หนองคายอบต.โพนสาตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายนายพรชัย-ผลิตและจำหน่ายเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
1552555หนองบัวลำภูเทศบาลตำบลนาเหล่า71 หมู่ 1 ต.เทพคีรี อ.นาวัง นายวิชาญ ไสยวงษา08-0178-3925เตาชีวมวลแกลบ
1562555หนองบัวลำภูอบต.ศรีบุญเรือง -นายสุพรรณ มาลาศรี09-1360-8663เตาชีวมวลแกลบ
1572555อุดรธานีอบต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออบต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอนายปัญญา พินโสดา-อาชีพผลิตเทคโนโลยีพลังงาน และอุปกรณ์การเกษตร (อบต.หนองอ้อ 152 ชุมชน ปี 2555)
1582555อุดรธานีอาชีพผลิตเทคโนโลยีพลังงาน และอุปกรณ์การเกษตร (อบต.หนองอ้อ 152 ชุมชน ปี 2555)อบต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอนายปัญญา พินโสดา--
1592555อุทัยธานีอบต.บ้านใหม่คลองเคียนอบต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน- - ด้านเศรษฐกิจ : เกิดอาชีพใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการลดการนำเข้าพลังงานของชุมชนจากแหล่งอื่นทำให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงตามไปด้วย
- ด้านสังคม : สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้น ไปถ่ายทอดให้กับใช้ ประชาชนคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเอง หรือชุมชนอื่นๆ
- ด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1602555อุทัยธานีทต.หนองสระ อ.ทัพทัน60/3 ม. 2 ต.หนองสระนายประภาส บริวาส08-2882-146 - ด้านเศรษฐกิจ : เกิดอาชีพใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการลดการนำเข้าพลังงานของชุมชนจากแหล่งอื่นทำให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงตามไปด้วย
- ด้านสังคม : ชุมชนมีเชื้อเพลิงคุณภาพดี ซึ่งเชื้อเพลิงที่ได้เกิดจากการผลิตของคนในชุมชนเอง รวมไปถึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- ด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดในเรื่องของการลดใช้แก๊ส lpg และมูลสัตว์สามารถมาใช้ในทางการเกษตรได้ด้วย
1612556กำแพงเพชรอบต.คุยบ้านโองอ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชรนายก อบต. นายชอบ รอดกสิกรรม0-5574-9680การผลิตและจำหน่ายเตาซุปเปอร์อั้งโล่
1622556กำแพงเพชรอบต.วังหามแหอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชรรองนายก อบต. วังหามแห นายโสภณ ศรีนวล08-7207-3758การผลิตและจำหน่ายเตาย่างไร้ควัน และเตาเผาขยะ
1632556ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาตำบลควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรังนายประจักษ์ อักษรสวัสดิ์08-3968-68521. เผาถ่าน
2. กลุ่มอาชีพทำขนมด้วยเตาเศรษฐกิจ
1642556ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดตำบลน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรังนายโกศล ฮีนิกาล
นางกุศล กองมี
08-7465-1063
08-1537-2268
1. กลุ่มอาชีพทำขนมด้วยเตาฟืนนาชุมเห็ด
2. กลุ่มอาชีพทำขนมด้วยเตาเศรษฐกิจ
1652556ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาตำบลควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรังนายประจักษ์ อักษรสวัสดิ์08-3968-68521. เผาถ่าน
2. กลุ่มอาชีพทำขนมด้วยเตาเศรษฐกิจ
1662556ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดตำบลน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรังนางกุศล กองมี -กลุ่มอาชีพทำขนมด้วยเตาฟืนนาชุมเห็ด
1672556นครสวรรค์อบต.พนมรอกหมู่ที่ 14 นายกิตติศักดิ์ คงเพชรศักดิ์08-1534-2357เริ่มผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ และเตาย่างไก่ประสิทธิ์ภาพสูง เพื่อจำหน่ายภายในชุมชน และภายนอกชุมชน
1682556นราธิวาสอบต.จอเบาะ อ.ยี่งอตำบลจอเบาะนายอับดุลลาเตะ จาแจ08-6289-0882จุดสาธิตบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
1692556บึงกาฬชุมชนตำบลซางต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬนายทิฆัมพร วรรณภูมิ08-4574-1965สามารถเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุนชน, เป็นชุนชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
1702556ปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา-นายธิติศักด์ ธรรมราช0-2904-1030ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน
1712556ปัตตานีกลุ่มสตรีบ้านจะเฆ่ตก49/4 ม.3 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานีนางอังคณา หะยีบือราเฮง08-7288-0551สนับสนุนเตาชีวมวลแบบ 2 กระทะ
1722556พิษณุโลกอบต.ดงประคำโรงเรียนบ้านเข้าน้อยนายเรียม ทองอยู่-เตาชีวมวล, ถ่านอักแท่ง
1732556เพชรบุรีอบต.ป่าเด็งสถาบันการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือกเครือข่ายตามรอยพ่อนายโกศล แสงทอง08-5271-9262ผลิตเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
1742556แม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้อำเภอแม่สะเรียงเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้-สามารถ สร้างเป็นอาชีพ,นำวัสดุเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
1752556แม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องอำเภอเมืององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง-สามารถ สร้างเป็นอาชีพ,นำวัสดุเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
1762556แม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้อำเภอแม่สะเรียงเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้-สามารถ สร้างเป็นอาชีพ, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เกิดการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน
1772556แม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องอำเภอเมืององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง-สามารถ สร้างเป็นอาชีพ, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เกิดการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน
1782556ยะลาอบต.บันนังสตา 121/1 ม.9 ต.บันนังสตา จ.ยะลานายอาแว ลูดิง08-7285-9435กลุ่มผลิตเตา
1792556ร้อยเอ็ดอบต.รอบเมืองอบต.รอบเมือง อ.หนองพอกน.ส.อรทัย นาปองสี09-0346-1887-
1802556ลำปางกลุ่มปั้นเตาซุบเปอร์อั้งโล่บ้านแม่ผึ้งบ้านแม่ผึ้ง ม.5 ต.เสริมขวานางวนิดา ประกอบกิจ08-6186-2490ผลิตเตาซุบเปอร์อั้งโล่ จำนวน 150 ใบ
1812556ลำปาง136 หมู่ 4 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร
95 ม.4 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร
ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตรนายสิงห์ชัย กันใจรส
นายชุมพล อุปอินทร์
08-1864-579
-
ใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ทดแทน LPG
1822556ลำปาง89 หมู่ 8 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง
56/2 หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.เมือง
4 ซอย 2 ต.สบตุ๋ย อ.เมือง
331 หมู่ 7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร
19 ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
130 หมู่ 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา
-นางจุรี ศรีชัยวงศ์ต้น
นายสุพรรณ นิวันเปี้ย
นางทิวาพร ตุ้ยเต็มวงค์
นางประนอม เมฆศิริ
นางเสาวนีย์ นันท์ธิกูล
นายธนิตย์ ชูเสถียร
08-5039-1425
08-6191-4729
08-7179-3475
08-9635-3523
08-7011-4446
08-4803-2769
ใช้เตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน
1832556สตูลอบต.แหลมสน
อบต.นิคมพัฒนา
ม.3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
116 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
นางบิหยน เกนุ้ย
นายประพันธ์ สุวรรณชนะ
08-6957-1430
08-5080-6814
1. ชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการประกอบอาชีพเสริม
2. เกิดกลุ่มการเผาถ่านด้วยถังเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)
3. มีการใช้เตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูงในร้านค้า หาบเร่ แผงลอย
4. ศูนย์ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนลดการใช้พลังงานด้านแก๊สหุงต้ม LPG ถ่าน
1842556สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
82 หมู่9 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
82 หมุ่6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นายชนชล คงสมบุญ
นางมณี วันทอง
08-4338-1907
-
ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
1852556สุพรรณบุรีอบต.บ่อสุพรรณ299 หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีนายชุมพล แก้วมี08-9538-5146ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (เตาชีวมวล , เตาย่าง , เตาเผาถ่าน , เตาแกลบ , เตาเผาขยะ)
1862556สุพรรณบุรีทต.ปลายนาที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีนายสัมฤทธิ์ ครองตน08-7348-6259ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรระดับครัวเรือน
1872556หนองบัวลำภูเทศบาลตำบลหนองเรือ29 หมู่ 14 ต.หนองเรือ อ.โนนสังนายยุทธนา ศรีอรพิมพ์08-1769-0001เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
1882556หนองบัวลำภูอบต.โนนเมือง368 หมู่ 2 ต.โนนเมือง อ.นากลางนายประยุทธ สาวิกัลย์08-4792-4336เตาชีวมวลแกลบ, เตาเผาถ่านถัง 200ล.
1892556อำนาจเจริญทต.ชานุมาน133 หมู่ 8 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมานนางหนูพร วันเวียน08-2755-2608ผลิตถ่านอัดแท่งจำหน่ายโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลชานุมาน
1902556อุดรธานีอาชีพผลิตบ่อหมักก๊าซชีวภาพ รูปแบบโอ่งแดง และถุง PVCนายแสงเทียน ศรีประเสริฐ-อาชีพผลิตบ่อหมักก๊าซชีวภาพ รูปแบบโอ่งแดง และถุง PVC
1912556อุทัยธานีอบต. ดอนขวาง อ.เมืองฯ7/2 ม. 4 ต.ดอนขวางนายระเบียบ โพธิพระรส08-9437-0172 - ด้านเศรษฐกิจ : เกิดอาชีพใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการลดการนำเข้าพลังงานของชุมชนจากแหล่งอื่นทำให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงตามไปด้วย
- ด้านสังคม : สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้น ไปถ่ายทอดให้กับใช้ ประชาชนคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเอง หรือชุมชนอื่นๆ
- ด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1922557กำแพงเพชรอบต.คลองน้ำไหลอ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรอส.พน. จิรวัฒน์ พรมจีน08-0688-8547ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
1932557กำแพงเพชรอบต.ปางตาไวอ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชรหน.กลุ่มเพาะเห็ด นางทองใส วระนาม08-7188-5045ส่งเสริมเทคโนโลยีเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะเห็ด บ้านไพรสวรรค์ หมู่ที่ 1
1942557กำแพงเพชรทต.ไทรงามอ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชรทต.ไทรงาม0-5579-1009ส่งเสริมกิจกรรมโครงการนำร่องบ้านประหยัดพลังงานไฟฟ้า
1952557ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามตำบลท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรังนางเหมือนใจ เพชรเพ็ง - 1. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2. เตาฟืนนาชุมเห็ด
1962557ตรังเทศบาลตำบลนาวงตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรังนางสมัย ราชเดิม
นายสรวิศ ภักดี
นส.วรรดี พลเดช
08-9475-2618
08-4057-3895
08-8823-7705
1. เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
2. เตาฟืนนาชุมเห็ด
1972557ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามตำบลท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรังนางเหมือนใจ เพชรเพ็ง -1. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2. เตาฟืนนาชุมเห็ด
1982557นครปฐมอบต.บางระกำ , อบต.หนองปากโลงอบต.บางระกำ , อบต.หนองปากโลงนายมีชัย อรุณภู่
นายสมศักดิ์ วันบรรจบ
08-5633-6321
08-6124-0908
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านพลังงานกับการสร้างอาชีพ ในการสร้างเตาเผาถ่าน200ลิตร แบบนอน และสร้างอาชีพในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวล เพื่อใช้ในชุมชนละกลุ่ม อส.พน.ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
1992557น่านเทศบาลเมืองน่านชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน--ภาพรวมชุมชนมีการลดใช้พลังงานลดลง
2002557ปัตตานีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสู31/6 ม.3 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีนางฟารีซาม สะแม08-1777-9633สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2012557เพชรบุรีอบต.ท่าตะคร้อวิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านสามเรือนนายวัฒนา ช่อผกา08-7000-7505-
2022557มหาสารคามอบต.เขวา อ.โกสุมพิสัย 84 หมู่ที่ 21 ต.หัวขวางนายวาสนา เลี่ยมเงิน081-7995253อาชีพการผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
2032557มหาสารคาม2.อบต.พระธาตุ อ.นาดูนอบต.พระธาตุ อ.นาดูนนายคำพอง หารโกทา090-8602433ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2042557มุกดาหารกลุ่มทำขนมจีน(อุตสาหกรรมครัวเรือน)ต.นาโสก อ.เมืองนายวิชัย บับพาน08-4736-0830ลดต้นทุนด้านพลังงานและจำนวนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
2052557มุกดาหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีน
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม
ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูงนายพัฒนา กลางประพันธ์
นางนรินทิพย์ สิงหะตา
-7541ช่วยลดพลังงานในการบวนการผลิตทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลง
2062557ลำปางกลุ่มปั้นเตาซุบเปอร์อั้งโล่ ต.ล้อมแรด206/1 ม.5 ต.ล้อมแรดนางยวงคำ, นายสำราญ08-1287-2447ผลิตเตาซุบเปอร์อั้งโล่ จำนวน 60 ใบ
2072557ศรีษะเกษกลุ่มหัตถกรรมตะกร้าเถาวัลย์ ต.โดด33 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
69 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
นายสุเทพ บุญยอ
นางลำใย ยอดไม้
08-9581-3530
09-9208-6415
ส่งเสริมเตาต้มเถาวัลย์ ขนาด 200 ลิตร สำหรับต้มเถาวัลย์
2082557ศรีษะเกษกลุ่มธูปหอมสมุนไพร ต.โดดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.โดดนางระเบียบ ไชยโคตร-ส่งเสริมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับอบแห้งสมุนไพร
2092557ศรีษะเกษบ้านสวนครูเลอทัย ต.ละทายบ้านละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์นายดาเรศ พละศักดิ์08-1836-6697ส่งเสริมบ่อหมักก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน ขนาด 4 ลบ.ม.
2102557สุราษฎร์ธานีศูนย์การเรียนรู้ตำบลเขาถ่านตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉางนางขนิษฐา รักเขียว08-4053-3106สบู่ถ่านและแปรรูปผลไม้ถ่านดับกลิ่น
2112557หนองคายอบต.สีกายตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายนางยุ่น สุริษา-ลดใช้พลังงานในการแปรรูปอาหารเพื่อจำหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจ ได้แก่ การแปรรูปมะเขือเทศ ถั่วตัด ปลาร้าทรงเครื่องโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น เตาชีวมวลทดแทนก๊าซ LPG และตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์
2122557อยุธยาอบต.สิงหนาทอบต.สิงหนาทน.ส.พชรวรรณ พันธุ์แตง08-7715-0154อบต.ที่มีแผนและการดำเนินงานด้านพลังงานในลักษณะชุมชนต้นแบบพลังงาน โดยงบประมาณ จาก อบต.
2132557อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์นางมาลัย บุญอยู่08-8257-27421. ผลิตก้อนอาหารเห็ดนางฟ้า ภูฐาน เห็ดหูหนู
2. แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
2142558กาญจนบุรีอบต.หนองโรง-นายประทิน อ่อนน้อย08-4315-4079การใช้เตาเศรษฐกิจในการลดใช้ฟืนในกระบวนการผลิตสมุนไพรไอน้ำไล่แมลง
2152558จันทบุรีวิสาหกิจชุมชน วันชนะชัยการสุราทต.พลับพลานารายณ์นายวันชัย ชาวไชย08-2927-8529มีการปรับปรุงกระบวนการใช้เชื้อเพลิง ในการผลิตสุราขาวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ลดการใช้พลังงาน เชื้อเพลิงลง อย่างน้อย ๒๕ เปอร์เซ็นต์
2162558ชลบุรีทต.กรับใหญ่หมู่ที่ 3นายทน สารีสาย-ติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมัก PVC
2172558ชลบุรีอบต.มาบไผ่หมู่ 6 ต.มาบไผ่ อำเภอบ้านบึงนายกิตติศักดิ์ สมวงศ์08-6841-3585วิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดฟางเกาะไม้แหลม ส่งเสริมเทคโนโลยีเตาประสิทธิภาพสูงสำหรับ นึ่งก้อนเชื้อเห็ดฟางและอบฆ่าเชื้อโรงเรือน
2182558ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางตำบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรังนางจิตรา วีระสุข08-9726-74321. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2. เตาฟืนนาชุมเห็ด
2192558ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรังนางสาวจันทร์เพ็ญ ปูเงิน08-1777-55571. เตาฟืนนาชุมเห็ด
2202558นครปฐมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผสมทรัพย์เซรามิกตำบลพะเนียดนายฐิติพงษ์ ปิ่นจ้อย08-7045-3072ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิต ของก๊าซหุงต้ม (LPG)ในการอบ/เผา เซรามิก
2212558น่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อยนายนฤมิตร ละอ้วน
เตือนชัย สีแปง
-1. เตาเศรษฐกิจประยุกต์
2. เตาเศรษฐกิจในครัวเรือน
2222558น่านเทศบาลตำบลกองควายชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกองควาย--ภาพรวมชุมชนมีการลดใช้พลังงานลดลง
2232558ปัตตานีบ้านทุ่งคา2 ม.1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีนายถาวร หนูยิ้มซ้าย08-1099-6267ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว
2242558ปัตตานีวิสาหกิจชุมชนปลาคั่วบ้านทุ่งเค็จ9 ม.4 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานีนายอาแด สะนิ08-6284-9653สนับสนุนเตาฟืนนาชุมเห็ด
2252558เพชรบุรีอบต.ดอนยางวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตาลโตนดตำบลดอนยางนางวาสนา ชวนชม08-6058-7029-
2262558มหาสารคาม1.อบต.สำโรง อ.นาเชือกหมู่ที่ 13 ต.สำโรงน.ส.ปาณิสรา ภู่พุ่ม097-3417649การเพาะเห็ดและก้อนเชื้อเห็ดจำหน่าย
2272558มุกดาหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายลายขิด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีน
วิสาหกิจชุมชนตุ๊กตา
ต.บ้านเป้า อ หนองสูง--ลดต้นทุนด้านพลังงานและจำนวนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
2282558ระนองอบต.ม่วงกลวงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ต้มปูม้า)กลุ่มวิสาหกิจต้มปูม้า ม.3 ต.ม่วงกลวง จ.ระนอง08-4854-6730การส่งเสริมเตาฟืนนาชุมเห็ดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้มปูม้าโดยนำวัสดุ เช่น กิ่งไม้ต่างๆ มาเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้แก๊สหุ้งต้มได้ สามารถลดการใช้แก๊สหุ้งต้มลงได้ 100 %
2292558ลำปางชุมชนตำบลเสริมขวาอบต.เสริมขวา อ.เสริมงามนายสุเทพ เชียงแก้ว08-1022-3011ผลิตเตาแก๊สแกลบในปี 2558 จำนวน 10 ใบ
2302558ลำปางกลุ่มปั้นเตาซุบเปอร์อั้งโล่ ต.ล้อมแรด206/1 ม.5 ต.ล้อมแรดนางยวงคำ, นายสำราญ08-1287-2448ผลิตเตาซุบเปอร์อั้งโล่ จำนวน 100 ใบ
2312558ลำปางกลุ่มปั้นเตาซุบเปอร์อั้งโล่ ต.วังเหนือทต.วังเหนือนางนฤมล สมดวงศรี08-4487-6714ผลิตเตาซุบเปอร์อั้งโล่ จำนวน 80 ใบ
2322558ศรีษะเกษกลุ่มวิสาหกิจศุนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงตำบลดู่ อำเภอราษีไศล นายบุญมี สุระโคตร08-6322-8953เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบร้อยเอ็ด
2332558ศรีษะเกษกลุ่มวิสากิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านกอย
กลุ่มวิสาหกิจดอกไม้ประดิษฐ์บ้านโนนม่วง
ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล นางจันทา คำพันธ์
นางประไพ ไชยเสนา
08-7460-2577
08-1593-2370
เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
2342558สุพรรณบุรีอบต.วัดดาว196 หมู่ที่ 4 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีนายประสงค์ สุวรรณสูร08-3552-7584ผลิตข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี่จากเตาเศรษฐกิจประยุกต์
2352558หนองบัวลำภูอบต.นิคมพัฒนา 32 หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง นายวิเชียร บุญแท้08-9943-4511เตาเศรษฐกิจประยุกต์
2362558หนองบัวลำภูทต.หัวนา290 หมู่ 13 บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ต.หัวนา อ.เมือง นายคำดี สุวรรณพิมพ์-เตาซุปเปอร์อั้งโล่
2372558อยุธยาอบต.บ้านโพธิ์อบต.บ้านโพธิ์นายเรวัติ08-7133-5125สพจ.อย.ได้เสริมสร้างความรู้ด้านเตาเผาถ่านแบบตั้ง 200 ลิตรกับ อบต.
2382558อยุธยาอบต.ชายนาวิสาหกิจชุมชนแม่รัตนานางกัลยา กลีบมาลัย08-9615-6780อบต.ที่มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเตาเศรษฐกิจแบบร้อยเอ็ด ลดรายจ่ายของวิสาหกิจชุมชน
239-นนทบุรีอบต.บางขุนกองต.บางขุนกองนายกิตตินันท์ นาคเวก-ผู้ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีพลังงาน
240-หนองบัวลำภูอบต.ด่านช้าง22 หมู่ 12 ต.ด่านช้าง อ.นากลางนายสุพจน์ สีดาอ่อน08-2103-8804-
241-หนองบัวลำภูเทศบาลตำบลนาเหล่า13 หมู่ 13 ต.เทพคีรี อ.นาวังนายชัยชนะ ประเสริฐศรี08-5455-8539เตาอบปิ้งย่างไร้ควัน
242-หนองบัวลำภูอบต.ศรีบุญเรือง146 หมู่ 4 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรืองนายนิรันดร์ มาเง้า-เตาเผาถ่านถัง 200 ล.
243 -ตากชุมชนหนองหลวง 3/6 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง 63000นายหมัง เฟื่องฟอง 0-89643-0455 ผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
- ด้านเศรษฐกิจ : เกิดเป็นอาชีพใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกหนทางหนึ่ง โดยการผลิตได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของตลาด และผู้ที่สนใจ ที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน
- ด้านสังคม : สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้นไปถ่ายทอดให้กับประชาชนคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเองหรือชุมชนอื่นๆ พร้อมทั้งชุมชนได้มีแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการนำพลังงานทดแทน ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
2442550, 2558สงขลาอบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่68/1 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลานายอับดนหร้อซักฮ์ จันทการักษ์08-6293-9098กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว ทำขนม ถั่วทอดจำหน่วย (เตาแก๊สซิไฟเออร์จากชีวมวล) เปลี่ยนจากใช้แก๊ส LPG มาใช้ชีวมวล
2452554, 2557สงขลาอบต.แม่ทอม อ.บางกล่ำวิสาหกิจชุมชนแม่ทองฟาร์ม 25 ม.2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลานายเจตธ์นัช กุลนิล08-1738-2563วิสาหกิจชุมชนแม่ทองฟาร์ม ผลิตก้อนเชื้อ เห็ดจำหน่าย (เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน) ประหยัดเชื้อเพลิง 80 % จากเดิม
2462555, 2558หนองคายอบต.โพนแพงตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคายนางเวียงชัย ตันอ้วน-ผลิตและจำหน่ายข้าวเกรียบผลไม้ และสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในวิสาหกิจได้แก่ เตาเศรษฐกิจประยุกต์ ทดแทน LPG และถ่าน และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนตู้อบด้วยไฟฟ้า
247-นครนายก ตำบลเขาพระ24 หมู่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัด นครนายกนางรำพรรณ ทรัพย์เจริญ08-9776-7670การนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากถ่านไม่ไผ่
1. สบู่ถ่านไม่ไผ่
2. หมอนถ่านไม่ไผ่
3. ที่คาดเอวถ่านไม่ไผ่
248-สิงห์บุรี137 หมู่ที่10 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีนางสุภาวดี สามสี08-9242-90951. ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
2. ระบบหมักก๊าซชีวภาพ 1 คิว