นวัตกรรมด้านพลังงานชุมชน

ลำดับปีที่เข้าร่วมจังหวัดชื่อชุมชนสถานที่ตั้งผู้รับผิดชอบเบอร์โทรผลการดำเนินการ
12549นครศรีธรรมราชอบต.ทุ่งสง48/4 ม.4 ต.ทุ่งสงนายวัฒนา ศรีจันทร์08-1077-4250เตาชีวมวล(เตามณฑล)เคลื่อนที่ได้, เตามลฑล(เตาชีวมวล)ขนาดครัวเรือน, เตาข้าวหลาม
22550นครศรีธรรมราชอบต.นาหมอบุญ47/1 ม.3 ต.นาหมอบุญนายประกอบ ชูไชยยัง08-3393-0112ตู้อบแห้งแบบผสมผสาน
32550พัทลุงเตาชีวมวลผสมแก๊สชีวภาพจากครัวเรือนต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุงนายสวัสดิ์ กูลศิริศรีตระกูล08-4995-4706ใช้สำหรับปรุงอาหาร มีความร้อนสูง จุดง่าย ควันน้อย
42550ยะลาอบต.ลำพะยา 106/2 ม.4 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลานายกิตติศักดิ์ ลายเจียร08-9975-6978ระบบน้ำอุ่นพลังงานชีวภาพ
52550อยุธยาอบต.ดอนหญ้านางอบต.ดอนหญ้านางนายบุญชู ศรีพุ่ม08-6134-0453อบต.ที่มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน โดย นายบุญชู ศรีพุ่ม
62551นครพนมอบต.โพนทอง29 ม.6 ต.โพนทอง อ.เรณูนครนายชูมา เกษรราช08-4798-4199ผลิตเตาชีวมวลแบบประยุกต์ ด้วยถังสี
72551นครพนมอบต.โพนบก80 ม.2 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์นายประพันธ์ ตะวะนะ08-8037-8728ผลิตเนาซุปเปอร์อั้งโล่แบบปากยื่น
82551เพชรบุรีอบต.บางขุนไทรศูนย์เรียนรู้บ้านดอนผิงแดดนายสำราญ อวบอิ่ม08-7904-42961. เครื่องผลิตไบโอดีเซล
2. เตาชีวมวล
3. เตาเศรษฐกิจ
4. เตาเผาถ่าน
92552กำแพงเพชรอบต.คลองน้ำไหลกลุ่มต้มหน่อไม้ปิ๊บสพจ.กพ0-5570-5136เตาเศรษฐกิจประยุกต์ประหยัดพลังงาน
102552นราธิวาสทต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองตำบลกะลุวอเหนือนายวรพงษ์ ขุนพรม081-7672423ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานฯ
112552นราธิวาสอบต.โละจูด อ.แว้งตำบลโละจูดนายซาการียา บิณยูซูฟ086-2902999ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานตำบลโละจุดฯ
122552น่านองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วเลขที่ ๒๓๙ หมู่๑๗ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่านนายประทวน โนไชยา
นายสมาน กาวิรส
08-9758-1102
08-6922-3448
1. เตาปิ้งย่างไร้ควัน
2. เตาเผาถ่าน ๒๐๐ ลิตร
132552ภูเก็ตอบต.ป่าคลอก74/4 หมู่ 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง นายประวิทย์ นิลวิเชียร08-9927-4193เตาเผาถ่าน 200 ลิตร รุ่นซุปเปอร์ 84 ที่ได้พัฒนาจากเตาเผาถ่าน 200 ลิตรทั่วไป
142552สุโขทัยทศ.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัยทศ.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัยนายเฉลิม ทัพพันธ์08-9704-1034วิสาหกิจชุมชนเตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน
- ผลิตเตาเผาข้าวหลาม (ดัดแปลงจากเตาปิ้งย่างไร้ควัน)
152552สุพรรณบุรีอบต.ไผ่กองดิน8/2 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีนายสายันต์ ขุนรักษ์08-4338-5483ผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตามหาเศรษฐี)
162554สุพรรณบุรีอบต.หนองสาหร่าย342 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีน.ส.น้ำผึ้ง ศรีทรงเมือง08-9425-6434ผลิตเตาชีวมวลปี๊บ / ถังสี
172556กำแพงเพชรอบต.วังหามแหอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136เทคโนโลยีโซล่าเซล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร ระบบน้ำหยด
182556น่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองนายอาคม น๊ะทิพย์
นายกิตติศักดิ์ โลจันติ
นายอภิเชษฐ์ หล่อหลอม
นายบุญเทือง ชัยวุฒิ
08-8804-4178
08-1150-9440
08-6119-7556
1. บ่อหมักก๊าซชีวภาพ
2. พลังงานแสงอาทิตย์
3. เตาชีวมวล/ตู้อบฯ
192556เพชรบุรีอบต.ป่าเด็งสถาบันการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือกเครือข่ายตามรอยพ่อนายโกศล แสงทอง08-5271-92621. เตาชีวมวล
2. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
3. โซล่าร์เซลล์ชุดนอนนา
202556สุพรรณบุรีอบต.บ่อสุพรรณ299 หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีนายชุมพล แก้วมี08-9538-5146ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (เตาชีวมวล , เตาย่าง , เตาเผาถ่าน , เตาแกลบ , เตาเผาขยะ)
212557กำแพงเพชรอบต.ปางตาไวอ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136เทคโนโลยีเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน ประหยัดฟืนได้ถึง 70%
222557กำแพงเพชรทต.ไทรงามอ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136เทคโนโลยี ระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ได้
232557พัทลุงเตาน้อยชีวมวลต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุงนายวิจิตร เพชรน้อย08-9598-5839ใช้กระถางต้นไม้มาเป็นส่วนประกอบจะใช้งานได้ 2 ด้าน ด้านหนึ่งจะใช้ในการปิ้งย่างและอีกด้านจะใช้ในการทอดหรือต้ม
242557มุกดาหารเทศบาลตำบลนาโสกตำบลนาโสกนายถาวร เผ่าภูไทย 08-1260-0915เครื่องมือช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตเกษตรกรรม เช่น ตะบันน้ำ ชุดหยอดเมล็ดพันธ์ข้าว /โซล่าเซลล์สูบน้ำเคลื่อนที่
252557แม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สะเรียงเทศบาลตำบลแม่ยวม-1. เกิดเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และสามารถนำมาใช้ชีวิตประจำวัน
2. ขยายการใช้หลอด LED 12 V. ภายในชุมชน คือมีการต่อยอดการใช้หลอด LED 12 V. จากบ้านหลังหนึ่งสู่อีกหลังหนึ่งและปัจจุบันมีบ้านต้นแบบที่ใช้แสงสว่างจากโซล่าเซลล์ 100% ประมาณ 12 ครัวเรือน
262557หนองคายโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม--โรงเรียนร่วมกับ อบต.โพนแพง ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการเพิ่มเนื้อหาด้านพลังงานแก่นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้านพลังงาน เพื่อนำไปใช้และขยายผล
272557อยุธยาอบต.สิงหนาทอบต.สิงหนาทน.ส.พชรวรรณ พันธุ์แตง08-7715-0154อบต.ที่มีแผนและการดำเนินงานด้านพลังงานในลักษณะชุมชนต้นแบบพลังงาน โดยงบประมาณ จาก อบต.
282558กำแพงเพชรอบต.มหาชัยอ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136เทคโนโลยีเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน ประหยัดฟืนได้ถึง 70% และตู้อบ
292558กำแพงเพชรอบต.เพชรชมภูอ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136เทคโนโลยีเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน ประหยัดฟืนได้ถึง 70%
302558ตรังศูนย์เรียนรู้การผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลมะพร้าวบ้านทุ่งคา2 ม.1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีนายถาวร หนูยิ้มซ้าย08-1099-6267เตาหุงต้มทำจากปี๊ปน้ำมันสน
312558น่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อยนายนฤมิตร ละอ้วน
เตือนชัย สีแปง
-1. เตาเศรษฐกิจประยุกต์
2. เตาเศรษฐกิจในครัวเรือน
322558อยุธยาอบต.ชายนาวิสาหกิจชุมชนแม่รัตนานางกัลยา กลีบมาลัย08-9615-6780อบต.ที่มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเตาเศรษฐกิจแบบร้อยเอ็ด ลดรายจ่ายของวิสาหกิจชุมชน
33-กระบี่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่อ.เมืองอ.เฉลิมศักด์ มีไพบูลสกุล-เครื่องหีบน้ำมันปาล์มระดับครัวเรือน
34-ตรังอส.พน.นอกพื้นที่จัดทำแผนพลังงาน ชุมชน ตำบลนาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรังนายกมล สามห้วย08-7274-9819เตาปิ๊ปชีวมวลประหยัดพลังงาน
35-ระนองอบต.ละอุ่นเหนือศูนย์สาธิตพลังงานชุมชน ต.บ้านในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนองนายสมชาย บุญเขื่อง08-4416-6445นวัตกรรมเทคนโนโลยีที่ผลิตในชุมชนในวงใต้ คือ เตาชีวมวลแกลบ โดยนำวัตถุดิบในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานลงได้
36-สิงห์บุรี-35 หมู่ที่1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีนายสิงห์ทอง เหมือนม่วง08-9538-0733ต่อยอดในการผลิตเตาชีวมวลแบบฟืนเพื่อจำหน่ายเละใช้เอง
372550-2557มุกดาหารทุกชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการทุก อปท ที่เข้าร่วมเจ้าหน้าที่ สพจ.มห.-การออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุด
382554, 2557สงขลาอบต.แม่ทอม อ.บางกล่ำวิสาหกิจชุมชนแม่ทองฟาร์ม 25 ม.2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลานายเจตธ์นัช กุลนิล08-1738-2563วิสาหกิจชุมชนแม่ทองฟาร์ม ผลิตก้อนเชื้อเห็ดจำหน่าย (เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน) ประหยัดเชื้อเพลิง 80 % จากเดิม
392555-2556ลำปางชุมชนตำบลวอแก้ว79 หมู่ 1 ต.วอแก้ว นายธนชัย จาระณะ08-6922-4620ได้รับรางวัลนวัตกรรมพลังงานบ้านทุ่ง
402556-2558นครปฐมอบต.คลองนกกระทุง
อบต.บางระกำ
อบต.วังตะกู
อบต.ห้วยพระ
อบต.สัมปทวน
อบต.คลองนกกระทุง
อบต.บางระกำ
อบต.วังตะกู
อบต.ห้วยพระ
อบต.สัมปทวน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม0-3496-0552ส่งเสริมสถานีสูบน้ำ และ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดนครปฐม โดยใช้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1