พลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่น

ลำดับปีที่เข้าร่วมจังหวัดชื่อชุมชนสถานที่ตั้งผู้รับผิดชอบเบอร์โทรผลการดำเนินการ
12549นครศรีธรรมราชอบต.ทุ่งสงรร.ชุมชนบ้านสี่แยกรร.ชุมชนบ้านสี่แยก กับอส.พน.-พลังงานและเศรษฐกิจพอเพียง
22549ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง--การเผาถ่าน โรงเรียนวัดสันติวัน
32550ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง--พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดควนนิมิตรศิลา
42550อยุธยาอบต.ดอนหญ้านางอบต.ดอนหญ้านางนายบุญชู ศรีพุ่ม08-6134-0453อบต.ที่มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานโดยการสนับสนุนจาก กศน.อย.เพื่อนำไปขยายผลกับผู้เรียน
52551ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลละมอตำบลละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง--พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านคลองลำปริง/โรงเรียนบ้านหนองยวน/โรงเรียนบ้านทุ่งส้มปอย (แก๊สชีวภาพ/จักรยานสูบน้ำ/สาธิตไบโอดีเซลเขย่ามือ)
62551ตรังเทศบาลตำบลย่านตาขาวตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง--การจัดการขยะในโรงเรียน
72551ตราดอบต.แหลมกลัดรร.วัดคลองประทุนนายอศิศร จันทวรรณ0-3958-4233อส.พน. นำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนไปเผยแพร่ความรู้
82551ยะลาอบต.คีรีเขต อบต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลาอบต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา0-7320-6038พลังงานและสิ่งแวดล้อม
92552กำแพงเพชรโรงเรียนบ้านบึงหล่มต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136มีหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องการสร้างอาชีพด้านพลังงาน เช่น การผลิตเตาย่างไร้ควัน, การเผาถ่านจากเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้งและแบบนอน
102552ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลิพังตำบลลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง--พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านเขาติง
112552ตรังเทศบาลตำบลห้วยยอดตำบลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง--1. การจัดการขยะครบวงจรในโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
2. การผลิตไบโอดีเซล รร.เทศบาลห้วยยอด
122552ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ตำบลกันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง--พลังงานและสิ่งแวดล้อม รร.บ้านแตะหรำ
132552นราธิวาสทต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองตำบลกะลุวอเหนือนายวรพงษ์ ขุนพรม08-1767-2423ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานฯ
142552นราธิวาสอบต.โละจูด อ.แว้งตำบลโละจูดนายซาการียา บิณยูซูฟ08-6290-2999ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานตำบลโละจุดฯ
152552พังงาต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาโรงเรียนบ้านท่านุ่นนางสาวกัญญารัตน์ เดชทัพ08-4307-1614โรงเรียนต้นแบบประหยัดพลังงาน ชนะเลิศประกวดเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ระดับภาคใต้ (เป็นโรงเรียนต้นแบบการลด ใช้พลังงานและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง)
162552ลำปางโรงเรียนเวียงตาลวิทยาคมต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตรสนง.พนจ.ลำปาง,สนง.ภูมิภาค10-นักเรียนและคุณครู จำนวน 279 คน
172553ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้าตำบลท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง--พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านจิจิก/โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
182554ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล นาเมืองเพชรตำบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง--พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร/โรงเรียนบ้านห้วยไทร/โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง
192554ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญตำบลหาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง--1. พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดปากปรน
2. การเผาถ่านโรงเรียนวัดปากปรน
202554นครศรีธรรมราชทต.นาเหรงร.ร.เคียงศิริร.ร.เคียงศิริ-อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์,เตาเผาถ่าน
212554นครศรีธรรมราชอบต.กลายร.ร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ร.ร.วัดเขาพนมไตรรัตน์-จักรยานสูบน้ำสำหรับแปลงเกษตร
222554ลพบุรีอบต.ท่ามะนาวโรงเรียนบ้านสันตะลุงผอ.ศรีประภา ระดมยศ08-9846-1059จัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
232554ลำปางโรงเรียนบ้านสบฟ้า, บ้านฮ่องลี่,
บ้านม่วงงาม
อบต. แจ้ห่มสนง.พนจ.ลำปาง-นักเรียนและคุณครูจำนวน 3 รร. จำนวน 73 คน
242555ชุมพร-อบต.ถ้ำสิงห์
อบต.สลุย
-
นายอนิรุท พลราม
--
252555ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละตำบลนาพละ อ.เมือง จ.ตรัง--พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุงและโรงเรียนบ้านหนองเรี้ย
262555ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงตำบลเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง--พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านมดตะนอย
272555ตราดอบต.ห้วยแร้งรร.เขาน้อยวิทยาคมนายฤาชาเนตร นารถถนอม0-3952-1424ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
282555ภูเก็ตทต.รัษฎา9/9 หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง นายจำรัส ภูมิภูถาวร0-7624-0486แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่มหาวิทยลัยราชภัฎภูเก็ต ด้านท่องเที่ยวเชิงเกษคร แนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพลังงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
292555ลำปางโรงเรียนบ้านอ้อน,บ้านแม่กวัก,บ้านห้วยหกต.บ้านอ้อน อ.งาวสนง.พนจ.ลำปาง-นักเรียนและคุณครู 3 รร. จำนวน 117 คน
302555ลำปางโรงเรียนร่องเคาะวิทยา ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือสนง.พนจ.ลำปาง-นักเรียนและคุณครู จำนวน 148 คน
312555สตูลทต.ควนโดนม.4 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูลนายริชิดี ปังหลีเส็น08-7287-7318บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริ
322556ชุมพรโรงเรียนบ้านควนม่วง ชุมพร---โครงการธนาคารขยะ
332556ชุมพรร.ร.วัดราษฎร์อรุณวารี ชุมพรอบต.นาพญานายบุญจินต์ อรรณกูล-ครูและนักเรียนมีความรู้เรื่องพลังงานและมีเนื้อหาเรื่องพลังงานเกิดขึ้นในสถานศึกษา
342556ชุมพรร.ร.เขาชันโต๊ะ ชุมพรอบต.วิสัยเหนือนายไพศาล เพชรสน-ครูและนักเรียนมีความรู้เรื่องพลังงานและมีเนื้อหาเรื่องพลังงานเกิดขึ้นในสถานศึกษา
352556ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาตำบลควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง--การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนในโรงเรียนวัดควนเมา
362556นครศรีธรรมราชอบต.เทพราชรร.เทพราชประชาสรรค์รร.เทพราชประชาสรรค์-พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
372556นราธิวาสอบต.จอเบาะ อ.ยี่งอตำบลจอเบาะนายอับดุลลาเตะ จาแจ08-6289-0882จุดสาธิตบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
382556บุรีรัมย์รร.ในพื้นที่ ทต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์รร.ในพื้นที่ ทต.โนนเจริญ-0-4419-7227ยังดำเนินการอยู่
392556บุรีรัมย์รร.ในพื้นที่ อบต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์รร.ในพื้นที่ อบต.สนวนนายมนตรี กุมรัมย์08-4285-0898ยังดำเนินการอยู่
402556พังงาต.กะปง อ.กะปง จ.พังงาโรงเรียนบ้านกะปงนายเทอดศักดิ์ วิทูลย์พิศาลศิลป์08-9086-0252อาจารย์และนักเรียน ได้รับความรู้เรื่องพลังงานมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ในครัวเรือนเพื่อลดใช้พลังงาน (ส่งเสริมอาชีพการเผาถ่านและการทำชาใบหมุย)
412556พิษณุโลกอบต.ดงประคำโรงเรียนบ้านเข้าน้อยผอ. อำนาจ-เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
422556แม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้อำเภอแม่สะเรียงเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้-ครูและนักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงาน และการประหยัดพลังงาน
432556แม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องอำเภอเมืององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง-ครูและนักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงาน และการประหยัดพลังงาน
442556ลำปางโรงเรียนเมืองปานวิทยาต.เมืองปาน อ.เมืองปานสนง.พนจ.ลำปาง-นักเรียนและคุณครู จำนวน 142 คน
452556ลำปางโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ต.ท่าผา อ.เกาะคาสนง.พนจ.ลำปาง-นักเรียนและคุณครู จำนวน 73 คน
462556สตูลอบต.นิคมพัฒนา116 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูลนายประพันธ์ สุวรรณชนะ08-5080-6814หารส่วนตำบล เน้นการจัดกิจกรรมใน ร.ร.
472556อุดรธานีอบต.คำเลาะ อ.ไชยวาน
อบต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์
-สพจ.อด
อบต.ที่เข้าร่วมโครงการ
--
482557กำแพงเพชรโรงเรียนคลองลานอ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136มีกิจกรรมสาธิตการผลิตเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน และการติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพ แบบถุง PVC
492557ชุมพรร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม ชุมพรอบต.หงษ์เจริญนางสุรีรัตน์ จามิกกร-ครูและนักเรียนมีความรู้เรื่องพลังงานและมีเนื้อหาเรื่องพลังงานเกิดขึ้นในสถานศึกษา
502557นครศรีธรรมราชอบต.แม่เจ้าอยู่หัวรร.วัดคงคาล้อมรร.วัดคงคาล้อม-จักรยานสูบน้ำสำหรับแปลงเกษตร
512557น่านเทศบาลเมืองน่านโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร)
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)
--เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านพลังงานกับการศึกษา
522557บุรีรัมย์รร.ในพื้นที่ ทม.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์รร.ในพื้นที่ ทม.ชุมเห็ดนางกฤติกา ไชยอุดม08-5097-4600ยังดำเนินการอยู่
532557ปราจีนบุรีโรงเรียนบ้านหนองเต่าโรงเรียนบ้านหนองเต่านายวิทยา ทองโสม08-9944-2966ได้จัดนิทรรศการ พลังคิด สะกิดโลก
542557พัทลุงโรงเรียนวัดคลองใหญ่ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุงผอ.พงษ์ศักดิ์ ชูเพชร08-4397-9789อาจารย์และนักเรียน ได้รับความรู้เรื่อง พลังงานมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลอื่นได้
552557เพชรบุรีโรงเรียนพระพุทธบาทเขาลูกช้างโรงเรียนพระพุทธบาทเขาลูกช้างน.ส.สุทัตตา กรีธาธร08-6883-4830-
562557แม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สะเรียงเทศบาลตำบลแม่ยวม-ครูและนักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงาน และการประหยัดพลังงาน
572557ลำปางโรงเรียนเถินวิทยาต.ล้อมแรด อ.เถินสนง.พนจ.ลำปาง-นักเรียนและคุณครู จำนวน 353 คน
582557ลำปางโรงเรียนบ้านปงหลวง, โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงามสนง.พนจ.ลำปาง-นักเรียนและคุณครู จำนวน 131 คน
592557สุโขทัยโรงเรียนโซกเปือย ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัยโรงเรียนโซกเปือย ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัยโรงเรียนโซกเปือย0-5591-0097โรงเรียนนำร่องด้านพลังงาน
602557สุโขทัยโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัยโรงเรียนบ้านธาร น้ำทิพย์ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัยโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์09-7921-0065โรงเรียนนำร่องด้านพลังงาน
612557สุราษฎร์ธานีอบต.ท่าเคย---บูรณาการความรู้ด้านพลังงานสู่สถานศึกษา
622557อยุธยาอบต.สิงหนาทอบต.สิงหนาทน.ส.พชรวรรณ พันธุ์แตง08-7715-0154อบต.ที่มีแผนและการดำเนินงานด้านพลังงานในโรงเรียน โดยงบประมาณ จาก อบต.
632558มหาสารคามโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อ.นาเชือกรร.นาเชือกพิทยาสรรค์อ.ฤทธิชัย เสนาพรหม08-7960-8392ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เตาชีวมวลรุ่น ECO-4E
642558ลำปางโรงเรียนวังเหนือวิทยาต.วังเหนือ อ.วังเหนือสนง.พนจ.ลำปาง-นักเรียนและคุณครู จำนวน 154 คน
652558หนองคายวิทยาลัยเทคนิคหนองคายวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายนายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย08-1717-0788ร่วมส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเตาชีวมวลเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานในชุมชนต่อไป
662550-2558มุกดาหารรร.ชุมชนเมืองหนองสูงทุก อปท.ที่เข้าร่วมผู้ประสานทุก อปท.-ช่วยกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียนและประชาชนผู้ที่สนใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
672557-2558นครปฐมชุมชนตำบลสัมปทวน (โรงเรียนวัดกกตาล)ตำบลสัมปทวนสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม0-3496-0552ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้งานโซล่าเซลล์(solar kit)
682557-2559นครปฐมชุมชนตำบลบางระกำ (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4)ตำบลบางระกำสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม0-3496-0553ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้งานโซล่าเซลล์(solar kit)
692557-2560นครปฐมชุมชนตำบลหนองปากโลง (โรงเรียนบ้านหนองปากโลง)ตำบลหนองปากโลงสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม0-3496-0554ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ผ่านการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้งานโซล่าเซลล์(solar kit)
70นอกแผนยะลารร. เทศบาล 4
รร. เทศบาล 5
ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
นายปรีชา มะกาเจ
นายสุรวิทย์ ด้วงอินทร์
08-4670-6092
08-4670-6092
หลักสูตรมือสีขาวสร้างโลกสีเขียวโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)
71-นครพนมรร.เรณูวิทยานุกูล อ.เรณูนคร รร.เรณูวิทยานุกูล อ.เรณูนคร รร.เรณูวิทยานุกูล อ.เรณูนคร 0-4257-9295เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
72-นครศรีธรรมราช-รร.บ้านทุ่งขวัญแก้ว
รร.วัดบ่อล้อ
รร.บ้านทุ่งขวัญแก้ว
รร.วัดบ่อล้อ
-จักรยานสูบน้ำสำหรับแปลงเกษตร
73-นครศรีธรรมราช-รร.บ้านบางด้วนรร.บ้านบางด้วน-อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
74-ลำปางโรงเรียนบ้านแม่ผึ่ง โรงเรียนบ้านแม่เรียง
โรงเรียนบ้านแม่เรียงพัฒนา,โรงเรียนเสริมขวาวิทยา
-สนง.พนจ.ลำปาง--
75-สิงห์บุรี----1. กิจกรรมนิทรรศการด้านพลังงานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ตำบลบ้านแป้ง
2. กิจกรรมนิทรรศการด้านพลังงานในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ตำบลโพทะเล
3. กิจกรรมอบรมครูด้านพลังงานเพื่อการศึกษา
76-สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย42 หมู่ที่1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีนายสมชาย ปานทอง09-1256-97371. ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องการลดต้นทุนการผลิต เรื่องการใช้พลังงานทดแทน ให้กับเกษตรกร บุคคลทั่วไป และนักเรียน
2. โครงการรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เรียนรู้ด้านการใช้พลังงานทางเลือกพลังงานทดแทน