แบบไบโอแก๊สชุมชน

แบบขยายบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบร่าง แบบขยายบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบฝาลอยแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบโดมคงที่แบบระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพครัวเรือนแบบถุง P.V.C. 1แบบระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพครัวเรือนแบบถุง P.V.C. 2แบบระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 8 คิวบิกเมตรผังบ่อหมักก๊าซชีวภาพ