แหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชน ภายในมหาวิทยาลัย

ลำดับมหาวิทยาลัยคณะ/ศูนย์เทคโนโลยีเวปไซต์
1มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม1. Smart Grid
2. Smart Building
Link
2มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียDC Microgrid ชุมชนสีเขียว ไบโอแก๊สชุมชน ถนนขยะ เตาชีวมวล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำ Link
3มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์1. เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
2. โซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Rooftop PV system)
3. จากของเสียในชุมชนเปลี่ยนรูปไปสู่พลังงานทดแทนในอนาคต (Waste to Energy)
4. เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood pellets)
Link
4มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์1. เทคโนโลยี ก๊าซชีวภาพ (Biogas Production System)
2. ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)
3. เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (CMU – CSTR Technology)
4. มิเตอร์อัจฉริยะ (ERDI - Easy Smart Meter)
5. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ERDI – SOLAR
6. อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
Link
5มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาลัยพลังงานทดแทน1. SERT Smart Grid
2. Develop and Demonstration Project: 10 kW Parabolic Trough Power Generations Integrated with Biomass Steam Boiler
3. Demonstration: 120 kW PV Microgrid System (The First Microgrid System in Asia)
4. Demonstration Project: Bio Energy Cycle
5. The Applications of Community: Community Self-sufficiency
Link
6มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศูนย์วิจัยพลังงานLink
7มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสาชาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมLink
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์วิจัยพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์Link
9จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยพลังงาน1. Energy Efficiency
2. Biomass Power & Biofuels
3. Solar Thermal & PV Policy
4. Energy Policy & Modeling
Link