คู่มือโครงการวางแผนพลังงานชุมชน Local Energy Planning (LEP)

ลิงค์ดาวน์โหลดฉบับเต็ม : https://www.dropbox.com/s/vxhi6zh7y3wfbl1/6%20%E0%B8%84__%E0%B8%A1_%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A_%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf?dl=0