คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน

ลิงค์ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน

คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสรา้งมาตรฐานของรูปแบบและการใช้งานตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” เพื่อความเป็นสากลโดยสะท้อนถึงเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการใช้ตราสัญลักษณ์  “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” จะต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ในคู่มือฉบับนี้อย่างเคร่งครัด อันจะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ (Branding) และการจดจำตราสัญลักษณ์ในวงกว้างต่อไป

https://drive.google.com/file/d/1dKemrTw-AJYBMKC1O0Ydoazsc7Epyb_n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_QeJ3nW3sh_AF9e-1yOzZNE9QkBaUv4-/view?usp=sharing