คู่มือประเมินสถานะ PMQA 4.0

คู่มือประเมินสถานะ PMQA 4.0

จัดทำโดย :
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2356 9999 โทรสาร 0 2281 8169
เว็บไซต์ www.opdc.go.th