คู่มือศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานระดับชุมชน

คู่มือศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานระดับชุมชน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ดำเนินโครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย เพื่อสรา้งพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการทำงานร่วมกันเป้าหมาย เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชนที่พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมองเครือข่ายพลังงานชุมชนภาคประชาชน และได้รูปแบบการทำงานร่วมกัน ระหว่าง กลไกภาคประชาชน เช่น อส.พน. กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายนักวิชาการพลังงานชุมชน เครือข่ายหน่วยงานรัฐ อปท. (อบต./อบจ./เทศบาล) และแกนนำชุมชนโดยธรรมชาติ ให้มีบทบาทในการผลักดันงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

และได้จัดทำคู่มือศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานระดับชุมชน ที่เกิดจากการลงพื้นที่ถอดบทเรียนการทำงานระหว่างสำนักงานพลังงานและอาสาสมัครพลังงานชุมชน จังหวัดนำร่อง ร่วมรับฟังข้อมูล และเทคนิคการพัฒนาโครงการด้านพลังงานในพื้นที่ ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประจำภาค รวม 4 ศูนย์ รับทราบแนวทางการส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลพลังงานในครัวเรือน ของนักสื่อสารพลังงานชุมชน แนวทางการพัฒนาคนต้นแบบและศูนย์เรียนรู้

http://