คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊ก ! : https://drive.google.com/file/d/1qBP3RHFIZ-p1tn0zQSa1Xykrw5WDu70k/view?usp=sharing

                คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง เป็นคู่มือที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงประชาชทั่วไปที่มีความสนใจต้องการเรียนรู้ และพัฒนาในเทคโนโลยีด้านระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งาน และบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพของระบบ

                โดยในคู่มือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นทางด้านไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร หลักการ ประเภทและส่วนประกอบของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การติดตั้งและการใช้งานระบบ การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดความยั่งยืน