ทิศทาง และอนาคตพลังงานชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทิศทาง และอนาคตพลังงานชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทิศทางพลังงานชุมชน ปี 2561 ในการแปลงนโยบายกระทรวงพลังงานสู่การปฏิบัติผ่านโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการพลังงานแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ

  1. เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต 25 % ของผลิตภัณฑ์ชุมชน/SME/อุตสาหกรรมในครัวเรือน/กลุ่มวิสาหกิจโดยการส่งเสริม สนับสนุนและส่งมอบอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานกับกลุ่มเป้าหมาย
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประชาคมและประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
  3. เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริม สนับสนุนและส่งมอบอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมาย

โดยทิศทางพลังงานชุมชน ประจำปี 2561 จะมุ่งเน้นดำเนิน กิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน เพื่อตอบสนองต่อแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน โดยปีนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ร่วมกันจัดทำแผนพลังงานผ่านงบประมาณแผ่นดินและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งหมด 5 เป้าหมาย ดังนี้

  • เป้าหมายที่ 1) จำนวน 10 แห่ง โครงการเตรียมความพร้อมสร้างนักวิจัยชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานขนาดเล็กประเภทชีวภาพ ชีวมวล เพื่อการผลิตไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงเขียว จะเน้นสร้างทีมนักสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จากภาคประชาชนให้สามารถทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น ไปพัฒนาต่อยอดสู่การขอทุนสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตพลังงานในท้องถิ่น
  • เป้าหมายที่ 2) จำนวน 76 แห่ง โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน จะเน้นสำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดจิ๋วของชุมชน (SMCE -Small and Micro Community Enterprise) เพื่อลด “ต้นทุนพลังงาน” ในกระบวนการผลิตของชุมชน ที่มีการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า ฟืน ถ่าน LPG ในกระบวนการทอด นึ่ง อบแห้ง คั่ว ต้ม กลั่น แล้วทำการแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25
  • เป้าหมายที่ 3) จำนวน 76 แห่ง โครงการ“ชุมชนเมืองประหยัดพลังงานไฟฟ้า “เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกในการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานในพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนต้นแบบ 10 %
  • เป้าหมายที่ 4) จำนวน 96 แห่ง การส่งเสริมโรงอบแห้งเพื่อแปรรูปสินค้าวิสาหกิจเพิ่มคุณภาพ ลดระยะเวลา เพิ่มผลผลิต โดยชุมชนต้องมีการสมทบในสัดส่วน (ส่วนราชการ 70%: ชุมชนสมทบ 30% ในส่วนของการก่อสร้างพื้นหรือราวตากวัสดุ)
  • เป้าหมายที่ 5) จำนวน 24 แห่ง การสร้างต้นแบบโรงเรียนจัดการพลังงานชุมชน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในโรงเรียนผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม การอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาสู่หลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาฐานการเรียนรู้เชิงประจักษ์ในโรงเรียน

การขับเคลื่อนโครงการพลังงานชุมชนในมิติต่างๆทั้งหมดในปี 2561 จะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนให้เห็น “พลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว” มีการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์สามารถบริหารจัดการโดยประชาชนเพื่อประชาชนตามศักยภาพในท้องถิ่น การเสริมสิ่งที่มีสร้างโอกาสให้คนในชุมชน สามารถเชื่อมโยงมิติพลังงานเข้ากับมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) สามารถยกระดับชุมชน จากผู้ใช้พลังงานเป็นผู้ผลิตพลังงาน หรือ เป็นชุมชนแบ่งปั่นพลังงาน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชนมีหลากหลายมิติ หลากหลายวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างคุณภาพที่ดีของประชาชนอย่ายั่งยืนต่อไป

ทำความรู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ 18 รูปภาพ · Updated มากกว่าหนึ่งปี ในปี พ.ศ. 2558 ผู้นำทั่วโลกกว่า 193 ประเทศร่วมลงนามเพื่อรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับโลก 17 ประการ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ภายใน พ.ศ. 2573 โดยให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจน การต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำและความอยุติธรรม รวมถึงการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบของใครคนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนบนโลก เราเชื่อว่า ทุกคนในฐานะพลเมืองโลก สามารถร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นถัดไป ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อทำให้เป้าหมายเหล่านี้สำเร็จขึ้นได้ในประเทศไทย เราเชื่อว่า ทุกคนในฐานะพลเมืองโลก สามารถร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นถัดไป ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อทำให้เป้าหมายเหล่านี้สำเร็จขึ้นได้ในประเทศไทย #isupportSDGs #UNDPThailand 

ที่มา : https://www.facebook.com/pg/UNDPThailand/photos/?tab=album&album_id=1556389197768071