นักวางวางแผนพลังงานชุมชน กับ ทักษะการจัดเวทีชวนคิดชวนคุย

นักวางวางแผนพลังงานชุมชน กับ ทักษะการจัดเวทีชวนคิดชวนคุย นักวางแผนพลังงานที่ต้องลงพื้นที่ทำงานในชุมชน ควรให้ความสำคัญกับการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพลังงานชุมชน มีความใส่ใจ มีสมาธิคอยสังเกตุและจำแนกความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับพลังงานของกลุ่มคนที่หลากหลายว่าประชาชนมีความคิดเห็นร่วมหรือแตกต่างกันอย่างไร รวมทั้งสาเหตุที่เกิดความต่างในมุมมองด้านพลังงานนั้นเพราะอะไร เพื่อให้การจัดการด้านพลังงานสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้อย่างมีมิติเชิงลึก หลากหลาย ได้ทั้งมุมมองของเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผุ้ประกอบการห้างร้าน ฯลฯ โดยตัวนักวางแผนเองต้องสามารถตั้งคำถามชวนคิด ชวนคุยหรือกระตุ้นความสนใจให้กลุ่มคนที่มีมุมมองที่หลากหลายนั้นได้แสดงความรู้สึก ความคิด ความสนใจ จนท้ายที่สุดสามารถชักชวนกลุ่มคนดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เห็นคุณค่า ประโยชน์ร่วม ในการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน

sdg 5 gender equality

sdg 7 affordable and clean energy

sdg 16 peace justice & strong institutions

bulon-don-island-the-role-model-for-clean-energy-development

???GIZ Thailand Facebook https://fb.watch/5xXXOTJ3m5/

???GIZ Thailand website (TH) 

เกาะบุโหลนดอน พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบไฟฟ้าออฟกริดด้วยพลังงานสะอาด

???GIZ Thailand website (EN) https://www.thai-german-cooperation.info/en_US/bulon-don-island-the-role-model-for-clean-energy-development/?fbclid=IwAR1Hhp9MLIvuSAsB3I7R8NfRhzC_juDXIQTixAeXyzuheMRr46yXVGzJsZA

กระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร เกิดผลลัพธ์ที่ดีในชุมชน อาทิ 1. เกิดการจัดตั้งคณะทำงานด้านการวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่นที่สามารถผลักดันแผนพลังงานเข้าสู่แผนพัฒนาตำบล สู่แผนพัฒนาระดับจังหวัด 2.อาสาสมัครพลังงานชุมชนสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเกิดการประหยัดลดต้นทุน 3.เกิดเครือข่ายวิทยากรในการจัดทำแผนพลังงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 4.เกิดช่างชุมชนที่สามารถก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบ ให้เกิดความยั่งยืน 5.เกิดชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ขยายผลให้กับชุมชนข้างเคียง 6.ชุมชนสามารถยกระดับไปสู่การพัฒนาโครงการขอทุนสนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบไฟฟ้าพลังงานสะอาด บ้านเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 

ขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบไฟฟ้าพลังงานสะอาด บ้านเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เอกสารนำเสนอ : https://drive.google.com/file/d/17ahJoZJ6aZ4UauPjvxrqCDkxrV35pB0Z/view?usp=drivesdk

บ้านเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูลชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go 

บ้านเกาะบุโหลนดอน_ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go

เอกสารเผยแพร่ ผลการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล และแนวทางการขยายผล