ประกาศ มาตรการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนงาน “การจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน”

ตามที่ ศปท.สป.พน.มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในกำรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเลือกประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงาน “การจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน”ของ สสช. และให้ สสช.ดำเนินกำรจัดทำรายงานแนวทำง มาตรการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตในกระบวนงานดังกล่าว

ในการนี้ สป.พน.ขอกำชับให้ สพจ. ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง ในกระบวนงานดังกล่าว ดังนี้
1. สำนักงานพลังงานจังหวัดต้องแสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องทำการประชาสัมพันธ์โครงการงบอุดหนุนฯในปีงบประมาณนั้น ๆ
2. สำนักงานพลังงานจังหวัดต้องแสดงหลักฐานการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 2
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

http://