กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานประชุมคณะทํางานเครือข่ายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) สป.พน. กลุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม (กสร.) จัดการประชุมคณะทํางานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ video conference
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน
โดยมี นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม
วัตถุประสงค์โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
1. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
3.เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่
หลังจากการประชุมครั้งที่ 1 แล้ว จะมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนร่วมกับเครือข่ายคณะทำงานภาคประชาชนที่มีประสบการณ์ ในประเด็น บริบทเชิงพื้นที่ สภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพปัญหา แนวคิดในการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนที่ดำเนินการอยู่ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น รูปแบบการจัดการพลังงานในชุมชน ณ ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดการในอนาคต ข้อเสนอแนะแนวทางการขยายผลเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคีการพัฒนาอื่นๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานพลังงานจังหวัด ภาคเอกชน หรืออื่นๆ โดยเครือข่ายคณะทำงานที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณประกอบด้วย
1. นายณรงค์ชัย เหมสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะจิก จังหวัดจันทบุรี
2.นายโกศล แสงทอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี
3. นายนิรันดร์ ติ้งสง่า ประธานกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืน  บ้านเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
4.นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง
5. นายสุชัจจ์ ศรีแก้ว นายกสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน

โดยคณะทำงานฯดำเนินงานภายใต้ คำสั่ง สป.พน.ที่ 137/64 ลว. 2 ธ.ค.2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือ  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 1.) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 2.)  จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เสนอต่อปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อให้ความเห็นชอบ 3.)  ประสานงาน ส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ดำเนินโครงการ 4.)  แต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ 5.)  เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมทั้ง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานย่อยต่าง ๆ 6.)  จัดทำรายงานรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 7.) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงพลังงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว                   รองปลัดกระทรวงพลังงาน (ประธาน)
 2. นายพีระพงษ์ บุญแสง                   ผู้อำนวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
 3. นางสาวนพมาศ บัววิชัยศิลป์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 4. นางสาวจีรนันท์ ชัยสิทธิ์ดำรง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 5. นายกษิดิศ กันอินถา                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 6. นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference

 1. นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์     ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 2. นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ                ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ
 3. นายธีศิษฏ์ สองเมือง                  วิศวกรชำนาญการพิเศษ
 4. นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 5. นางสาวกานต์นลิน ธีรรัตนานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 6. นายพิรัฐ อินพานิช                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 7. นายณรงค์ชัย เหมสุวรรณ         ผู้จัดการสำนักงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะจิก จังหวัดจันทบุรี
 8. นายโกศล แสงทอง                 ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี
 9. นายนิรันดร์ ติ้งสง่า                  ประธานกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืน  บ้านเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
 10. นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง           ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง
 11. นายสุชัจจ์ ศรีแก้ว                   นายกสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน                   
 12. นายชาติชนิส เกษมวงศ์          ที่ปรึกษาองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)