ประชุมความก้าวหน้าโครงการ Thai-German Climate Programme: TGCP-Energy

ประชุมความก้าวหน้าโครงการ Thai-German Climate Programme: TGCP-Energy
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดำเนินโครงการด้านพลังงานภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน (Thai-German Climate Programme: TGCP-Energy) และมีการจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการ TGCP-Energy กิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการ และแผนงานในช่วง12 เดือนข้างหน้า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยมีระยะเวลาโครงการทั้งหมด 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561-2564 แบ่งเป็น
ขั้นเตรียมการ ขั้นการจัดทำแผนพลังงาน และขั้นการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามแผน
โครงการความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน มีกิจกรรมที่ดำเนินร่วมกันดังนี้
1.การฝึกอบรมการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ
2.การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ การจัดทำภาพฉายอนาคตระดับจังหวัด การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการพลังงานระดับจังหวัด
3.การพัฒนาแบบจำลองระบบพลังงานระดับจังหวัด การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ของภาคพลังงานไทย
4.การจัดทำแผนที่และข้อเสนอแนะการสนับสนุนทางการเงินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เอกสาร Progress Report_Final : http://

Download (PDF, 6.43MB)

Annual Meeting_กำหนดการ : http://
TGCP-E annual meeting_PEMT : http://
IPEPP Annual present : http://
TGCP-Energy Progress & 12-months look ahead : http://
190611_2nd Stakeholder Consultation_Recap : http://
190611_2nd Stakeholder Consultation_Policy Recommendations : http://
Consultation_Experiences-from-Koh-Jik : http://
โหลดเอกสารรายงานความก้าวหน้าปี 2562 ที่เกี่ยวข้อง : https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1XIPMvk4FN7Z-0xCQXWy-nzHRGWP3Xk20?usp=sharing
ฐานข้อมูลพลังงานจังหวัด https://data.energy.go.th/