ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA 4.0
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

http://

PMQA3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจเวปไซต์สสช : 

สรุปแบบประเมินเว็บไซต์-สสช.-final-2564. :