ผลลัพธ์จากโครงการพัฒนากิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอนทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์จากโครงการพัฒนากิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอนทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

สรุปผลลัพธ์จากโครงการพัฒนากิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอนทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนเกาะพลังงานสะอาดด้วยพลังความร่วมมือจากหลายฝ่ายผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมนำไปสู่การเสริมอำนาจประชาชน (To Empower) เป็นระดับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจ การบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อเข้ามาทดแทนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดำเนินการหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้เน้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของดำเนินภารกิจและ ภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น โดยโครงการจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้ สรุปบทเรียนนำปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาและทำการแก้ไข มีการพัฒนาช่างชุมชนในการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์โฮม การอบรมคณะกรรมการในการออกรหัสเติมเงิน การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย โดยกลุ่มสามารถนำผลกำไรมาขยายผลเปิดรับสมาชิกใหม่ได้ด้วยตนเองทั้งหมด

ตัวอย่างกิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทน บริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน อย่างยั่งยืน
ผลการดำเนินงานของกลุ่มไฟฟ้าพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล เดือน ธ.ค. 2563
– ไม่มีสมาชิกติดตั้งระบบเพิ่ม
– สมาชิกเดิมจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กลุ่ม 13,420 บาท
รวมรายรับของกลุ่ม บัญชี 1 เดือน ธ.ค. 2563 เท่ากับ 13,420 บาท
ยอดเงินสะสมรวมในบัญชี 1 เท่ากัน 61,460 บาท
 
ชุมชนจะเกิดการสะสมประสบการณ์ มีการพัฒนาศักยภาพ สามารถยกกระดับจากการเรียนรู้ของตัวบุคคลจากการปฏิบัติ เกิดเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม สู่บ้านเกาะบุโหลนดอนชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการกิจการพลังงานสะอาดด้วยตนเองอย่างยั่งยืนในที่สุด ส่วนว่าจะขับเคลื่อนและขยายผลต่อในระดับนโยบายต่อไป