ผลลัพธ์จากโครงการพัฒนากิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอนทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์จากโครงการพัฒนากิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอนทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
บ้านเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล ปัจจุบัน สัดส่วนจำนวนสมาชิกที่จ่ายเงินรายเดือนค่าระบบ SHS จำนวนสมาชิกทั้งหมด 39 ราย กระจายอยู่ใน 26 หลังคาเรือน (บางบ้านมี 2-3 ระบบ)
โดยสมาชิกผู้ใช้ระบบ SHS บ้านเกาะบูโหลนดอนจะจัดอยู่ในกลุ่ม Tier 3 จะมีการใช้ไฟฟ้าขั้นต่ำประมาณ 50-800 วัตต์ หรือ คิดเป็นหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ประมาณ 1.0-3.4 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน และมีไฟฟ้าใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับชั่วโมงแสงแดดที่ได้ในวันนั้น ***เดิมต้องเสียค่าน้ำมันปั่นไฟ 5 ชม.ต่อวัน จะมีค่าใช้จ่าย 300-700 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน (ขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า) ค่าน้ำแข็ง ครัวเรือนทั่วไป 600-1,200 ร้านค้า 1,800-3,600 บาท/เดือน หากติดตั้งครบ 100 หลังคาเรือนลดค่าน้ำมัน 5,780 ลิตร ลดก๊าซเรือนกระจก 15,580 kg.CO2 เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 650 ไร่
ติดตั้งระบบใหญ่ 1000W ผลิตไฟฟ้า 350 หน่วย ลดการใช้น้ำมัน 173 ลิตร ลดก๊าซเรืนกระจก 467 kg.CO2 เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 20 ไร่ ต่อปี
ติดตั้งระบบกลาง 50W ผลิตไฟฟ้า 58 หน่วย ลดการใช้น้ำมัน 29 ลิตร ลดก๊าซเรืนกระจก 78 kg.CO2 เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 3 ไร่ ต่อปี
สัดส่วนร้อยละของสมาชิกจ่ายที่จ่ายค่าบริการระบบรายเดือนแบบ *PAYGO เข้ากลุ่มมีดังนี้
จ่าย 1300 บาท 3 คน 8%
จ่าย 900 บาท 1 คน 3%
จ่าย 740 บาท 1 คน 3%
จ่าย 680 บาท 1 คน 3%
จ่าย 360 บาท 2 คน 5%
จ่าย 300 บาท 12 คน 31%
จ่าย 240 บาท 1 คน 3 %
จ่าย 180 บาท 8 คน 21%
จ่าย 120 บาท 10 คน 26 %
โดยกลุ่มจะมีรายรับเดือนละ 13,420 บาท สามารถเปิดรับสามาชิกเพิ่มได้เดือนละ 1 ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายระหว่าง 180-300 บาท/เดือน จะเป็นครัวเรือนทั่วไป หลอดไฟ ทีวี พัดลม
ค่าใช้จ่ายระหว่าง 600-1300 บาท/เดือน จะเป็นครัวเรือนที่เป็นร้านค่าชุมชนทำธุรกิจ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้เย็น สถานีชาร์จ power bank เป็นต้น

สรุปผลลัพธ์จากโครงการพัฒนากิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอนทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนเกาะพลังงานสะอาดด้วยพลังความร่วมมือจากหลายฝ่ายผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมนำไปสู่การเสริมอำนาจประชาชน (To Empower) เป็นระดับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจ การบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อเข้ามาทดแทนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดำเนินการหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้เน้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของดำเนินภารกิจและ ภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น โดยโครงการจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้ สรุปบทเรียนนำปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาและทำการแก้ไข มีการพัฒนาช่างชุมชนในการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์โฮม การอบรมคณะกรรมการในการออกรหัสเติมเงิน การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย โดยกลุ่มสามารถนำผลกำไรมาขยายผลเปิดรับสมาชิกใหม่ได้ด้วยตนเองทั้งหมด

ตัวอย่างกิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทน บริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน อย่างยั่งยืน
ผลการดำเนินงานของกลุ่มไฟฟ้าพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล เดือน ธ.ค. 2563
– ไม่มีสมาชิกติดตั้งระบบเพิ่ม
– สมาชิกเดิมจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กลุ่ม 13,420 บาท
รวมรายรับของกลุ่ม บัญชี 1 เดือน ธ.ค. 2563 เท่ากับ 13,420 บาท
ยอดเงินสะสมรวมในบัญชี 1 เท่ากัน 61,460 บาท
 
ชุมชนจะเกิดการสะสมประสบการณ์ มีการพัฒนาศักยภาพ สามารถยกกระดับจากการเรียนรู้ของตัวบุคคลจากการปฏิบัติ เกิดเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม สู่บ้านเกาะบุโหลนดอนชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดการกิจการพลังงานสะอาดด้วยตนเองอย่างยั่งยืนในที่สุด ส่วนว่าจะขับเคลื่อนและขยายผลต่อในระดับนโยบายต่อไป