พลังงานจังหวัดยโสธรกับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Smart Organic Farm)

นโยบายของจังหวัดยโสธร ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยเกษตรกรมีการรวมกลุ่มพัฒนากระบวนการผลิตในวิถีเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ทำให้จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ของประเทศ โดยวางเป้าหมายให้จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ครอบคลุม ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และมีเป้าหมายขยายพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์เป็น 100,000 ไร่ ภายในปี 2561 ตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร พ.ศ. 2559-2561 และได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิมที่เข้มแข็ง วิสัยทัศน์จังหวัด ปราชญ์เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ การร่วมบูรณาการจากทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งเดียว การสนับสนุนงบประมาณด้านเกษตรอินทรีย์ที่เพียงพอ และการนำหลักการตลาดนำการผลิตมาใช้ เพื่อสร้างจุดขาย ขยายตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่ม “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” ผ่านการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และยั่งยืนอย่างแท้จริง
โดย นายธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดยโสธร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากนโยบายดังกล่าว สนง.พลังงานจังหวัดยโสธร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบเหลือจ่าย) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,567,000.- บาท ให้ว่าจ้างก่อสร้างและติดตั้งเทคโนโลยีพลังงาน ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Smart Organic Farm) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ.คำเขื่อนแก้วโดยก่อสร้างและติดตั้งเทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 4 ชนิด ประกอบด้วย
1)ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,500 วัตต์ พร้อมระบบเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด
2)ระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม พร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด
3)ระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(แบบ พพ.2) จำนวน 1 ชุด
4)ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา ขนาด 4,000 วัตต์ จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้ และเห็นประโยชน์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีพลังงาน มาช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร

นอกจากเทคโนโลยีพลังงานแล้ว ยังมีเทคโนโลยีทางการเกษตร อีกหลากหลายชนิด ที่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรฯในจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ให้สมกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”