นโยบายพลังงานชุมชนสร้างภูมิคุ้มกัน_สู้โควิด 19

นโยบายพลังงานชุมชนสร้างภูมิคุ้มกัน_สู้โควิด 19

นโยบายพลังงานชุมชนสร้างภูมิคุ้มกัน_สู้โควิด 19

ภาพประกอบจาก คุณ บุญศรี แสงพยับ อาสาสมัครพลังงานชุมชน จ.ศรีสะเกษ คุณอัญชลี จิระดา สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา,คุณพีระพล มัคคพันธ์ Peerapon Makkapun Ben สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา,คุณอนุชา ยืนยั่ง (Anucha Yuenyang) สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร,คุณสุรพงษ์ อินทรเจียว (Surapong Intarajeaw) สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง,คุณวิโรจน์ บุญต่อ อาสาสมัครพลังงานชุมชน จ.กำแพงเพชร,

แม้ตอนนี้ทั่วประเทศจะต้องรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่การพัฒนาพลังงานชุมชนในพื้นที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศยังขับเคลื่อนอยู่ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตไวรัสโควิด 19 ระบาด พอถึงช่วงมีการระบาดของโรคหลายกิจกรรมที่ดำเนินงานไปตั้งแต่ต้นปีเริ่มมีการปฏิบัติตามแผน เห็นผลการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของชุมชน และต้องมีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานให้คำปรึกษา แต่ทั้งนี้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนในพื้นที่ จะมีการป้องกันตนเองตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจำ “เพราะพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวและต้องใช้ในชีวิตประจำวัน” หากสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวภาพ ชีวมวลใกล้ตัวมาใช้ทดแทนพลังงานที่ต้องซื้อหาจากภายนอกก็จะมีส่วนช่วยลดการออกนอกบ้านของประชาชนโดยไม่จำเป็น ดังนั้นงานด้านพลังงานชุมชนจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน การพึ่งพาตนเองได้ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในขณะนี้

ใบบทความนี้ผู้เขียนจึงขอทบทวนนโยบายของกระทรวงพลังงานสำหรับผู้ที่สนใจ ผ่านโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน 2563 ดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด อาสาสมัครพลังงานชุมชน อปท. โรงเรียน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำร่องทั่วประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม

2.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานชุมชน

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เป้าหมายสำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

4.เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายได้ใช้งาน

ผ่านกลยุทธ์ : 1.สร้างทัศนคติ “พลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว” 2.เสริมสิ่งที่มี เพื่อสร้างโอกาสให้คนในชุมชน (Otop-ท่องเที่ยว-เกษตรกรรม) 3.เชื่อมโยง แผนพลังงานชาติ – แผนพลังงานจังหวัด-แผนพลังงานชุมชน 4.สร้างเครือข่าย ยกระดับ อส.พน. สร้างพันธมิตรด้านพลังงานพื้นที่

ดำเนินงานผ่านกิจกรรมดังนี้ 1.) ต่อยอด 76 ชุมชนเก่าปี 2562 ให้เกิดโครงการนำร่องด้านพลังงานชุมชนเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ การสร้างครัวเรือนต้นแบบและเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน บูรณาการงานพลังงานกับการเรียนการสอนและฐานอาชีพ 2.) 152 อปท. บริหารจัดการพลังงานครบวงจร ผ่านการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทั้งตำบล จัดทำแผนพลังงานในชุมชน รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.) พัฒนา 4 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพลังงาน ยกระดับศูนย์เรียนรู้ และวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ 5.) โรงเรียนพลังงานชุมชน 152 แห่ง ตั้งชมรมและดำเนินกิจกรรมลดใช้พลังงานใน ร.ร 6.) การใช้งบอุดหนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน เช่น ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ 3X4 ม. เป้าหมาย 50 แห่ง ขนาด 2×2 ม. เป้าหมาย 30 แห่ง พลังงานชีวมวลในกลุ่มวิสาหกิจเป้าหมาย 30 แห่ง ไบโอแก๊ส เป้าหมาย 3 แห่ง เป็นต้น นอกจากนี้ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคลากรทางสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน จะมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการทำงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง