สสช. กระทรวงพลังงาน : โครงการสร้างมาตรฐานรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดการใช้พลังงาน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน ส่งเสริมโครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน เยี่ยมชมเว็บไซต์กด >> http://cps.energy.ete.eng.cmu.ac.th/

ปี 2557

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการทำแผนพลังงานชุมชนกับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 • ลดการใช้พลังงานในกระบวนการแปรรูปลงให้ได้ ร้อยละ 25
 • ลดระยะเวลาการแปรรูปลงให้ได้ร้อยละ 25
 • เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานฟอสซิล อย่างน้อยร้อยละ 25
 • จากผลการดำเนินงานสามารถลดการใช้พลังงานได้ 5 ล้านบาทต่อปี มีกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ 290 แห่ง

ปี 2560

กระทรวงพลังงานจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ภายใต้โครงการสุดยอดคนพลังงาน เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ให้กับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์จากการลงพื้นที่ประเมินผลและเสียงตอบรับของกลุ่มที่ได้ตราสัญลักษณ์ พบว่า

 • ตราสัญลักษณ์ช่วยเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์
 • ช่วยรับรองคุณภาพสินค้า
 • ช่วยยกระดับสินค้าให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและบอกให้ทราบว่าเป็นสินค้าที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
 • แต่การรับรองคุณภาพสินค้ายังไม่ชัดเจนและมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

ปี 2562

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน” กระทรวงพลังงานจึงได้ดำเนิน “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน” โดยได้จัดทำแบบตรวจวัดและประเมินการใช้พลังงานสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จัดทำเกณฑ์การรับรอง “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดการใช้พลังงาน” และกำหนดเกณฑ์การมอบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดการใช้พลังงาน”

ผลการดำเนินงานโครงการ

 1. จัดทำแบบฟอร์มตรวจวัด และประเมินการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 4 ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นตัวแทนของภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ข้าวแตน ภาคกลาง กล้วยตาก, ภาคอีสาน ข้าวฮาง และภาคใต้ กะปิ
 2. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจวัด เก็บข้อมูลกลุ่มแปรรูปฯ 206 แห่งทั่วประเทศ
 3. จัดทำเกณฑ์รับรอง ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงานพิจารณา 4 ด้าน คะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของโครงการ)
 4. จัดทำเกณฑ์การมอบตราสัญลักษณ์ -ข้าวแตนต้องได้ 36 คะแนน ขึ้นไป -ข้าวฮางต้องได้ 46 คะแนนขึ้นไป -กล้วยตากต้องได้ 45 คะแนนขึ้นไป -กะปิต้องได้ 46 คะแนน ขึ้นไป

เกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน

1.มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.ใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต(SEC) หรือ Specific Energy Consumption ไม่เกินกำหนด

3.ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อหน่วยผลิตที่เกิดไม่เกินที่กำหนด

4.นำของเสียเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ขั้นตอนการขอรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน

1.ยื่นใบรับรอง สมัครได้ที่ http://cps.energy.ete.eng.cmu.ac.th/ หรือที่สำนักงานพลังงานจังหวัดในพื้นที่ของท่าน

2.ตรวจสอบและเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและนัดหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่สถานประกอบการ

3.พิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับรอง คณะกรรมการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรอง

4.ออกใบรับรอง เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบและออกเอกสารรับรองส่งให้สถานประกอบการ

ข้าวแต๋น แม่บัวจันทร์ จังหวัดลำปาง ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงานดีเด่น ประเภทข้าวแต๋น โดยการ

 • เปลี่ยนจากตากลาน มาใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยลดเวลาการตาก และเพิ่มปริมาณผลผลผลิต
 • ได้รับตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช,OTOP และ อย.
 • ใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต (SEC) เท่ากับ 37 MJ/kg
 • ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลผลิต (CO2) เท่ากับ 02 gCO2 eq/kg
 • มีการนำน้ำเสียทำก๊าซชีวภาพ และเศษข้าวให้อาหารสัตว์

กะปิกุ้งตัก บ้านอ่าวน้ำ จังหวัดกระบี่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงานดีเด่น ประเภทกะปิ โดยการ

 • เปลี่ยนจากตากลาน มาใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยลดเวลาการตาก และเพิ่มปริมาณผลผลผลิต
 • ได้รับตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และ อย.
 • ใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต (SEC) เท่ากับ 25 MJ/kg
 • ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลผลิต (CO2) เท่ากับ 861 gCO2 eq/kg
 • ไม่มีของเสียในกระบวนการผลิต

ข้าวฮาง บ้านนาเลา จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงานดีเด่น ประเภทข้าวฮาง โดยการ

 • เปลี่ยนจากตากลาน มาใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยลดเวลาการตาก และเพิ่มปริมาณผลผลผลิต
 • ได้รับตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และ อย.
 • ใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต (SEC) เท่ากับ 8 MJ/kg
 • ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลผลิต (CO2) เท่ากับ 57 gCO2 eq/kg
 • มีการนำเปลือกข้าวกลับมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการนึ่งข้าว

จินตนา กล้วยอบราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงานดีเด่น ประเภทกล้วยตาก โดยการ

เปลี่ยนจากตู้ลมร้อน มาใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง 35,000 บาท/ปี

 • ได้รับตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มพช,OTOP และ อย.
 • ใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต (SEC) เท่ากับ 6 MJ/kg
 • ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลผลิต (CO2) เท่ากับ 00 gCO2 eq/kg
 • มีการนำเปลือกกล้วยไปเป็นปุ๋ย

โครงการมาตรฐานสินค้าชุมชนลดใช้พลังงาน_Meeting-17-09-2019_Final.pdfhttp://

รายงานความก้าวหน้า โครงการมาตรฐานสินค้าชุมชนลดใช้พลังงาน : https://drive.google.com/file/d/1FgGYD5Z3yi6nalX75B4FDsqShf8kAskc/view?usp=sharing