รวมผลงานสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2020

 

รวมผลงานสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2020

1) สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ห่างไกล” รุ่น1 ระหว่างวันที่ 14-16 ม.ค. ’63 และ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. ’63 http://ppp.energy.go.th/สสช-จัดอบรมเชิงปฏิบัติ/

2) สสช.ลงพื้นที่ 4 ภาค คัดเลือก ศูนย์เรียนรู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชน http://ppp.energy.go.th/สสช-ลงพื้นที่-4-ภาค-คัดเลื/

3) สสช. ก.พลังงาน อบรมพัฒนาทักษะการทำงานในชุมชนเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง http://ppp.energy.go.th/สสช-ก-พลังงาน-อบรมข้าราช/

4) สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน ร่วมลงพื้นที่สร้างความยั่งยืนการใช้พลังงานทดแทนบนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล http://ppp.energy.go.th/สสช-_เกาะบุโหลน/

5) กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมมอบป้ายประชาสัมพันธ์ “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัด และรับรองคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ลดใช้พลังงาน” http://ppp.energy.go.th/สสช-มาตรฐาน-วิสาหกิจ/

6) นำเสนอการประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะ http://ppp.energy.go.th/นำเสนอการประชุมติดตามค/

7) เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล http://ppp.energy.go.th/โซล่าโฮมเกาะบุโหลนดอน-จ/

8) ก.พลังงานและอาสาสมัครพลังงานชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง http://ppp.energy.go.th/จิตอาสา_เราสร้างไปด้วยก/

9) กระทรวงพลังงานร่วมจัดงานนิทรรศการ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ http://ppp.energy.go.th/ก-พลังงานกิจกรรม-12-14-ส-ค-63/

10) “ตลาดนัดพลังงานร่วมใจ” หนุนสินค้าชุมชนลดใช้พลังงาน http://ppp.energy.go.th/ตลาดนัดพลังงานร่วมใจ-ห/

11) การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล http://ppp.energy.go.th/การสร้างความยังยืนเกาะ-s/

12) ก.พลังงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ASEAN Sustainable Energy Week 2020 http://ppp.energy.go.th/energy-week-20/

13) การสรุปบทเรียนและพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในระดับพื้นที่ http://ppp.energy.go.th/การสรุปบทเรียนและพัฒนา/

14) ก.พลังงาน_คิกออฟพลังงานชุมชน 2564 จัดสัมมนา “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” http://ppp.energy.go.th/ก-พลังงาน_คิกออฟงานพลังง/

15) สัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน http://ppp.energy.go.th/สัมมนาเชิงปฎิบัติการกา/

16) ร่วมจัดนิทรรศการงาน “คนบันดาลไฟ” https://m.facebook.com/PadengEnergy/photos/?tab=album&album_id=2744534132432673&mt_nav=1&ref=page_internal

17) งานส่งมอบแบตเตอรี่ ภายใต้โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ เรือประมงพลังงานสะอาด” วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย คือ บริษัท wisetek solutions (thailand) ltd การนิคมแหลมฉบัง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ReCharge และประชาชนชาวเกาะจิก ม.1 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4034425516571673&id=1069802706367317&sfnsn=mo

18) สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงานร่วมกับ องค์กร ReCharge และ บ.Fosera นำต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือ โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานสะอาดในพื้นที่ห่างไกล ด้วยระบบโซล่าโฮมแบบเติมเงิน (Solar Home System Pay As You Go)ร่วมจัดงานประชุมสัมมนารูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์รังสิต https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223140134240192&id=1487171737

19) 19 ส.ค.’63 สสช.ร่วมกับคณะทำงาน เกาะจิก ReCharge ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ท่านหร่อหยา จันทรัตนา และบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาระบบ Micro-grid เพื่อความยั่งยืน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://ppp.energy.go.th/บทบาท-สสช-ในฐานะที่ปรึกษ/ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=747638809392863&id=225619451594804 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=747646519392092&id=225619451594804

20) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล ทุนสนับสนุนจาก (AusAid) http://ppp.energy.go.th/ausaid/