ระบบแก๊สชีวภาพที่เหมาะสมในระดับชุมชน

ระบบแก๊สชีวภาพที่เหมาะสมในระดับชุมชน มีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น แบบพลาสติก PE แบบไฟเบอร์กลาส แบบโอ่ง แบบฝาครอบลอย แบบถุงดำ PVC แบบถุงผ้าเส้นใยไนล่อน PE งบประมาณในการก่อสร้างเฉลี่ย 5,000 – 7,000 บาท ต่อระบบ ระบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพขนาด 4.5 ลบม. เมื่อเติมมูลสัตว์ 2 กก./วัน ทำให้เกิดก๊าซชีวภาพในปริมาตรเฉลี่ย 1 ลบม./วัน สามารถทดแทนแก๊ส LPG ได้ 0.5 กก./วัน เมื่อนำไปใช้งานทำให้ภาคครัวเรือนสามารถประหยัดค่าแก๊ส LPG ขนาดถัง 15 กก. ได้ถึง 3,942 บาท/ปี หรือ 12 ถัง/ปี (คิดที่การใช้ 1 ถัง/เดือน)