พลังงานจังหวัดทั่วประเทศ_รับสมัครโครงการพลังงานชุมชน ปี 2564

ประชาสัมพันธ์_สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564 ดังนี้ 

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://urlth.me/X6Y82  
ส่งใบสมัครที่สำนักงานพลังงานจังหวัดใกล้บ้านท่าน ลิงค์ประสานงาน : https://drive.google.com/file/d/0ByH1hvoyB1CxeEQ0eDZUWnN3aXc/view

1. อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดี

1.1 เป็น อปท. ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวางแผนพลังงานชุมชนกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.2 รับสมัครทั่วประเทศ 120 อปท.
1.3 สามารถเข้าร่วมโครงการ 2 ปี (2564 – 2565) โดย ปี 2564 กิจกรรมให้ความรู้ ปรับทัศนคติด้านพลังงาน และนำไปสู่การสร้างแผนพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน และปี 2565 สนับสนุนงบอุดหนุนสำหรับส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ไม่เกิน 100,000 บาท

2. โรงเรียนพลังงานชุมชน
2.1 เป็นโรงเรียนมัธยมสังกัดรัฐบาล/ท้องถิ่น
2.2 รับสมัครทั่วประเทศ 120 แห่ง
2.3 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับโครงการฯ ที่จัดโดยกระทรวงพลังงาน ในปี 2562 – 2563
2.4 สามารถเข้าร่วมโครงการ 2 ปี (2564 – 2565) โดยปี 2564 กิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียน จัดตั้งคณะทำงานของโครงการ จัดทำแผนพลังงานในโรงเรียน และปี 2565 สนับสนุนงบอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการด้านพลังงานในโรงเรียน ไม่เกิน 42,500 บาท

3. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3 x 4 เมตร
3.1 รับสมัครทั่วประเทศ 50 กลุ่ม
3.2 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น วิสาหกิจชุมชน, OTOP
3.3 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน จากการอบ ตากแห้ง
3.4 โรงอบราคา 130,000 บาท โครงการอุดหนุน 70% ไม่เกิน 91,000 บาท กลุ่มเป็นผู้ว่าจ้างและออกค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้น ทำพื้นคอนกรีตและชั้นวาง 30% ประมาณ 39,000 บาท
3.5 พื้นที่ก่อสร้างโรงอบต้องมีเอกสารสิทธิ์โฉนด หรือ นส.3 และเจ้าของที่ดินลงนามยินยอมให้ใช้ที่ดินไม่ต่ำกว่า 15 ปี

4. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2 x 2 เมตร
4.1 รับสมัครทั่วประเทศ 50 กลุ่ม
4.2 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, OTOP
4.3 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน จากการอบ ตากแห้ง
4.4 ตู้อบราคา22,000 บาท โครงการอุดหนุน 70% เป็นเงิน 15,400 บาท กลุ่มออกค่าใช้จ่าย 30% เป็นเงิน 6,600 บาท

5. เตาชีวมวล
5.1 รับสมัครทั่วประเทศ 30 กลุ่ม
5.2 โครงการอุดหนุน 70% (ขึ้นอยู่กับขนาดเตา) กลุ่มออกค่าใช้จ่าย 30%
5.3 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, OTOP
5.4 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการต้ม นึ่ง ทอด ตุ๋น

6. ระบบผลิตไบโอแก๊สแบบเครือข่าย ขนาดบ่อหมัก 200 ลบ.ม. รับสมัครทั่วประเทศ 1 กลุ่ม

ภาพตัวอย่าง ระบบผลิตไบโอแก๊สแบบเครือข่าย ขนาดบ่อหมัก 200 ลบ.ม. รับสมัครทั่วประเทศ 1 กลุ่ม