รายงานผล ม.ธรรมศาสตร์ ฝึกงานชุมชนป่าเด็งและสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีความร่วมมือกับคุณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2560 ในการรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นางสาวศรัณยา ใฝ่ ชํานาญ และ
นางสาวชลิญญา ลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการวางแผนพลังงานและการจัดการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการพึ่งตนเอง ณ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยระยะเวลาฝึกงานระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 – 12 สิงหาคม 2562 

ชมคลิปนำเสนอประสบการณ์ของ นศ. : https://www.facebook.com/PadengEnergy/videos/2200482913576778/

power point (.PDF) ฝึกงาน มธ.62 : http://

อ่านรายงานฉบับสมบูรณ์คลิ๊ก : https://drive.google.com/file/d/1VNtq1n0Hr6-ZcdQQiEtIf7n_jKVAg7Fe/view

การฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในรายวิชา RT392 การฝึกงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงการประกอบอาชีพที่คาดหวังไว้ในอนาคต 2) เพื่
อให้ศึกษาการเรียนรู้การทํางานอยางแท้จริง 3) เพื่อนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตและด้านเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกประสบการณ์ได้ทําการศึกษาความเป็นมาสภาพทัวไปของกิจกรรมเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อเทคโนโลยี หลักการทํางานและผลที่ได้จากการใช้งาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเครื่อขายรวมใจ ตามรอยพ่อ ณ ตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมภายนอกเครือข่ายรวมใจตามรอยพอ ลงภาคสนามกบชุมชนในการก่อสร้าง ติดตั้งเทคโนโลยีและให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ การฝึกประสบการณ์ทําให้มีทัศนคติที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการนําเอาวิชาที่ได้ศึกษา มาใช้จริงในการทํางาน ตลอดจนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ศึกษามา เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทําให้ได้ประสบการณ์การทํางาน ั
การใช้ชีวิตจากการการทํางานจริงจากการฝึกงาน ทําให้นักศึกษารู้ว่าเหมาะและชอบการทํางานแบบใด ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนอนาคตหลังจากสําเร็จ การศึกษาว่าต้องการทํางานลักษณะใดให้มีความสุข ทําให้มี
จุดมุ่งหมายในการเรียนมากขึ้น ได้นําไปประยุกต์ใช้กบการเรียน มองเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ทย.392 การปฏิบัติงานภาคสนาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2562