รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน (โครงการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน)

รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน (โครงการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน)

กระทรวงพลังงาน ได้เริ่มดำเนินโครงการวางแผนพลังงานชุมชนตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน (Participatory Learning Development Process) เป็นการเตรียมความพร้อมประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานของประเทศ รวมทั้งเกิดทักษะในการบริหารจัดการพลังงานในท้องถิ่นของตนเอง
ปัจจุบันการดำเนินโครงการได้พัฒนามากว่า 12 ปีแล้ว และได้ปรับรูปแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการล่าสุดได้เสร็จสิ้นไปเป็นของปีงบประมาณ 2561 ในชื่อโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชนโดยยังคงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตั้งแต่ระดับปัจเจก ระดับครัวเรือน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัด การพลังงานและแผนงบประมาณในท้องถิ่นของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ 2561 ให้บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ ผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการประสานงานกับชุมชน การประสานงานระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีหน้าที่ดำเนินโครงการโดยตรง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำต้องขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มตรวจสอบภายใน รวมถึงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้กรุณาสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำหนังสือเล่มนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำจะขอรับไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
มีนาคม 2562

http://

https://drive.google.com/file/d/18L0IrUhWg2_0LYAuLeWOcDVSBcV02VkD/view?usp=sharing