เผยแพร่ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) 

ลิงค์เผยแพร่ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) https://drive.google.com/folderview?id=1KGIhdjFoEmddv8KDOrzl_zBKZqCzpB_h

ลิงค์เผยแพร่ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) https://drive.google.com/folderview?id=1KGIhdjFoEmddv8KDOrzl_zBKZqCzpB_h