รายชื่อกลุ่มเป้าหมายการทำงานพลังงานชุมชนปี 2564 และย้อนหลัง 5 ปี

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2564 http://

ไฟล์.pdf : http://

ก.พลังงาน_คิกออฟพลังงานชุมชน 2564 จัดสัมมนา “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน(ระดับตำบล)และวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศวางเป้าหมายการทำงานและกิจกรรมประจำปี 2564 ดังนี้ 

1. อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดี

1.1 เป็น อปท. ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวางแผนพลังงานชุมชนกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.2 รับสมัครทั่วประเทศ 120 อปท.
1.3 สามารถเข้าร่วมโครงการ 2 ปี (2564 – 2565) โดย ปี 2564 กิจกรรมให้ความรู้ ปรับทัศนคติด้านพลังงาน และนำไปสู่การสร้างแผนพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน และปี 2565 สนับสนุนงบอุดหนุนสำหรับส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ไม่เกิน 100,000 บาท

2. โรงเรียนพลังงานชุมชน
2.1 เป็นโรงเรียนมัธยมสังกัดรัฐบาล/ท้องถิ่น
2.2 รับสมัครทั่วประเทศ 120 แห่ง
2.3 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับโครงการฯ ที่จัดโดยกระทรวงพลังงาน ในปี 2562 – 2563
2.4 สามารถเข้าร่วมโครงการ 2 ปี (2564 – 2565) โดยปี 2564 กิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียน จัดตั้งคณะทำงานของโครงการ จัดทำแผนพลังงานในโรงเรียน และปี 2565 สนับสนุนงบอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการด้านพลังงานในโรงเรียน ไม่เกิน 42,500 บาท

3. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3 x 4 เมตร
3.1 รับสมัครทั่วประเทศ 50 กลุ่ม
3.2 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น วิสาหกิจชุมชน, OTOP
3.3 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน จากการอบ ตากแห้ง
3.4 โรงอบราคา 130,000 บาท โครงการอุดหนุน 70% ไม่เกิน 91,000 บาท กลุ่มเป็นผู้ว่าจ้างและออกค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้น ทำพื้นคอนกรีตและชั้นวาง 30% ประมาณ 39,000 บาท
3.5 พื้นที่ก่อสร้างโรงอบต้องมีเอกสารสิทธิ์โฉนด หรือ นส.3 และเจ้าของที่ดินลงนามยินยอมให้ใช้ที่ดินไม่ต่ำกว่า 15 ปี

4. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2 x 2 เมตร
4.1 รับสมัครทั่วประเทศ 50 กลุ่ม
4.2 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, OTOP
4.3 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน จากการอบ ตากแห้ง
4.4 ตู้อบราคา22,000 บาท โครงการอุดหนุน 70% เป็นเงิน 15,400 บาท กลุ่มออกค่าใช้จ่าย 30% เป็นเงิน 6,600 บาท

5. เตาชีวมวล
5.1 รับสมัครทั่วประเทศ 30 กลุ่ม
5.2 โครงการอุดหนุน 70% (ขึ้นอยู่กับขนาดเตา) กลุ่มออกค่าใช้จ่าย 30%
5.3 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, OTOP
5.4 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการต้ม นึ่ง ทอด ตุ๋น

6. ระบบผลิตไบโอแก๊สแบบเครือข่าย ขนาดบ่อหมัก 200 ลบ.ม. รับสมัครทั่วประเทศ 1 กลุ่ม

รายชื่อเป้าหมายการทำงานย้อนยหลัง 5 ปี

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2563 

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2562 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2561 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2560 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2559 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2549-2558 : http://

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน(ระดับตำบล)และวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านการแปลงนโยบายกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการพึ่งพาตนเองทางพลังงานสู่การปฏิบัติผ่านโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับสำนักงานพลังงาน จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จำเป็นที่จะต้องอาศัยการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม 

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่สำคัญ คือ (ดูรายชื่อชุมชนเพิ่มเติมด้านล่างของเพจ)
1. เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการนำ
องค์ความรู้ด้านพลังงานไปใช้ในการพัฒนาด้านพลังงานตามศักยภาพของพื้นที่และความเหมาะสมของชุมชน
3. เพื่อให้ชุมชนนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน นำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้กับชุมชน 

โดยทิศทางพลังงานชุมชน จะมุ่งเน้นดำเนิน กิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน โรงเรียน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อตอบสนองต่อแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จะร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานชุมชนใน 3 กลุ่มหลักประกอบด้วย

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี  โดยจะมีการศึกษาการใช้พลังงาน ศึกษาศักยภาพความเหมาะสมในส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ที่จะช่วยเสริมพลังและลดต้นทุนทางด้านพลังงานกับชุมชนนั้น รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานกับประชาชนในพื้นที่
  2. โรงเรียนพลังงานชุมชน  จะมีการจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและ แผนพลังงานในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและนอกรั้วโรงเรียน
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  มีการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยกระทรวงพลังงานคาดหวังว่า การขับเคลื่อนโครงการพลังงานชุมชนในมิติต่างๆทั้งหมดจะทำให้เกิดการพัฒนานักวิจัยพลังงานชุมชน ขยายเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน กลุ่มเยาวชนนักวางแผนพลังงาน เกิดต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน เกิดชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนพึ่งตนเอง โรงเรียนพลังงานชุมชนต้นแบบ เพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน เชื่อมโยงโครงการพลังงานยั่งยืนกับแหล่งทุนสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน มีการบริหารจัดการโดยประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจรทางด้าน บุคลากร ทุน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางด้านพลังงานของประเทศสืบไป