วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น “วันสตรีสากล” บทบาทสตรีกับการพัฒนาพลังงานชุมชน

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น “วันสตรีสากล” (International Women’s Day) ที่แต่เดิมเรียกว่า วันสตรีแรงงานสากล (International Working Women’s Day) ซึ่งเป็นวันทั่วโลกเฉลิมฉลองและแสดงความนับถือต่อผู้หญิง ที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การพัฒนาบทบาทสตรีในการจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 17 UNDP
เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ
“บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง”
เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
เป้าหมายที่13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คนบทบาทสตรีกับการจัดการบัญชีผู้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนบ้านเกาะจิก : ชมคลิปตัวอย่าง https://www.facebook.com/phirat.inphanich/posts/10222167303560033: สตรี คือ ผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในแทบทุกด้าน อีกทั้งยังต้องแบกรับภาระงานบ้าน ดูแลบุตร จัดหาอาหาร ดูแลสุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัว เมื่อเกิดการเจ็บป่วย สตรีเป็นผู้ให้ความรักและความอบอุ่นแก่บุตร ขัดเกลา สั่งสอน รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนในครอบครัว*(อ่านเพิ่มเติม ‘https://www.gotoknow.org/posts/479465)
 
โครงการพลังงานชุมชนในประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสร้างบทบาท เพิ่มศักยภาพให้ผู้หญิงเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด ที่ขับเคลื่อนโดยผู้หญิงเพื่อนำการเข้าถึงพลังงานไปสู่ชุมชนที่ด้อยโอกาส โดยผู้หญิงเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวันสามารถสะท้อนข้อมูล ปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจน เช่น เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เตาเศรษฐกิจประยุกต์ ไบโอแก๊ส โซล่าเซล์ ปัจจุบัน ผู้หญิงใช้เครือข่ายโซเชียลเพื่อจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าในชนบทที่เข้าถึงยาก การทำงานพัฒนาพลังงานชุมชนที่เน้นการรวมกลุ่มผู้หญิงจะมีบทบาทสำคัญเพราะผู้หญิงมีศักยภาพในการรวมตัวกันพูดคุยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ การบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อหาเลี้ยงชีพและตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในท้องถิ่น เนื่องจากผู้หญิงมีรากฐานที่มั่นคงในชุมชนของตนพวกเขาจึงกลายเป็นนักบริหารจัดการ นักการเงิน และสามารถทำธุรกิจชุมชนอย่างมีวินัย รับผิดชอบ มีการดูแลสมาชิกที่ดีน่าเชื่อถือทำให้กลุ่มมีความเข้ม
การเป็นผู้นำของผู้หญิงไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชาย เนื่องจากผู้หญิงมีความละเอียดมากกว่า มีความระมัดระวังมากกว่า และที่สำคัญมีความอดทนมากกว่า สำหรับผู้ชายอาจจะหัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง และอาจถอดใจได้ การบริการจัดการโดยผู้หญิงมีแนวโน้มจะทำให้โครงการพลังงานเกิดความยั่งยืนนี้มีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสมาชิกที่ใช้ในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในชุมชน บทบาทผู้หญิงที่สามารถทำงาน เป้าหมาย ความสำเร็จ เป็นผู้ประกอบการ พลังงานสะอาดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ชมคลิป
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
 
 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน