รวมคลิปการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน 4 ภาค

รวมคลิปการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน 4 ภาค เป็นผลผลผลิตจากสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่คัดเลือกศูนย์เรียนรู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชน เบื้องต้นวางเป้าหมายไว้ 4 ศูนย์ฯ 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชน (ตำบล) ปี 2563 

โดยศูนย์เรียนรู้ต้นแบบทั้ง 4 ภาคผ่านเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน 9 ข้อ ดังนี้

(1) มีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนที่ประสบความสำเร็จอย่างดี เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้หลัก

(2)  มีการจัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ได้

(3)  มีทีมงานบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด การจัดการด้านพลังงาน การประสานงานกับภาครัฐ

(4)  มีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน และการพึ่งพาตนเองที่หลากหลาย

(5)  มีทีมงานวิทยากรด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน

(6)    มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ”พอสมควร” สามารถดำเนินการได้ และยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน

(7) มีเทคโนโลยีพลังงานตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนรู้ และสามารถใช้ฝึกปฏิบัติให้กับผู้สนใจได้

(8) มีสถานที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอุปกรณ์ถ่ายทอดความรู้ตามความจำเป็น

(9)  มีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย พึ่งพาอาศัยกันทั้งภายในและนอกชุมชน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ  

สสช.ลงพื้นที่ 4 ภาค คัดเลือก ศูนย์เรียนรู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชน

บ้านอิงโค้ง จ.พะเยา ภาคเหนือ

บ้านป่าเด็ง จ.เพชรบุรี ภาคกลาง

ศูนย์ พันพรรณ จ.ยโสธร ภาคอีสาน

บ้านเขาโหรง จ.ตรัง ภาคใต้ 

กรอบแนวคิดโครงการ :