ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ปี 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร

งาน ‘ปันกัน’ ณ พันพรรณ ยโสธร

แนวคิด จาก คุณโจน จันได
ศูนย์พันพรรณ

-เทคโนโลยีพลังงานกับศูนย์เรียนรู้
-การปรับตัวของเกษตร ในยุคปัจจุบัน
-ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต/แปรรูปเพิ่มมูลค่า/รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย

ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ปี 2563
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน
งานการวางแผนพลังงานชุมชน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

#ธรรมธุรกิจ
#ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน
#การวางแผนพลังงานชุมชน
#สสชสัญจร