ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ปี 2564

ปี พ.ศ. 2564 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ได้นำกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน เข้ามาอยู่ในภาตใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานชุมชน ให้เป็นแหล่งส่งต่อความรู้เรื่องการจัดการพลังงานชุมชน มีชุดความรู้ที่โดดเด่น มีเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมมีการใช้จริงในพื้นที่ มีหลักสูตรประจำศูนย์ ที่พัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และให้ศูนย์เรียนรู้เป็นจุดเชื่อมประสานเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมพลังงาน : กรอบแนวคิดโครงการ  https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ppp.energy.go.th/wp-content/uploads/2021/01/A01-ConceptNW-64-Dec20-1.pdf&hl=en

Link คลิปวีดีโอ ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ปี 2564

ลำปาง
https://fb.watch/8iv3G9NlTN/

สระแก้ว
https://fb.watch/8iv0hUbN1T/

นครราชสีมา
https://fb.watch/8iu_nZPPLK/

ชุมพร
https://fb.watch/8iuWv8rBUP/

ลิ้งค์ดาวน์โหลด คู่มือศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานปี 2564 : https://bit.ly/3ojGjWH

QR : คู่มือศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน 2564

กรอบแนวคิดโครงการ :

เครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลด้านพลังงานสำหรับศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน 2564