สสช. ก.พลังงาน อบรมพัฒนาทักษะการทำงานในชุมชนเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน พัฒนาทักษะการทำงานในชุมชนบนยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ให้กับผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ การพัฒนาทักษะการทำงานในชุมชนบนยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ภายใต้งบประมาณโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563

การวางแผนพลังงานชุมชน เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่เชื่อมผสานการดำเนินงานเรื่องพลังงานระหว่างประชาชน-รัฐ-เอกชน ภายใต้แนวคิดการสรา้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกระบวนการเก็บข้อมูล-วิเคราะห์-สังเคราะห์-หาทางออกร่วมกัน ในการบริหารจัดการพลังงานของท้องถิ่นตนเอง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน มี อปท.ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,514 อปท. เพื่อเป็นการสรา้งความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด โดยเฉพาะการถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อจะได้กำหนดทิศทางด้านการพัฒนาพลังงานในระดับชุมชนต่อไป สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมจึงได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานได้และประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสม 2.เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดยุทธศาสตร์การเชื่อมร้อยและพัฒนากลไกการหนุนเสริมเชิงหุ้นส่วน ขับเคลื่อนเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนไหวทางสังคม และการสื่อสารที่ร่วมสมัยในการดำเนินงานของยุคปัจจุบัน 3.เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้เงื่อนไข ปัจจัยความสำเร็จ กระบวนการที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน และอุปสรรคในการทำงานเชิงพื้นที่ กับเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด

จำนวน 3 รุ่น 1 วันที่ 27-28 มกราคม รุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 มกราคม รุ่น 3 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ ผ่านหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้ 1. ถอดบทเรียนและวิเคระห์การทำงานที่ผ่านมาภายใต้เงื่อนไข ปัจจัยความสำเร็จ กระบวนการที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน และอุปสรรคในการทำงานเชิงพื้นที่ 2.ความท้าทายของการทำงานพัฒนากับชุมชน 3.เครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการทำงานพัฒนากับชุมชน

ระดมสมอง ความท้าทายของการทำงานพัฒนากับชุมชนในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ระดับคนทำงาน หน่วยงาน ความท้าทายกับสถานการณ์ การใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการทำงานพัฒนากับชุมชน การเตรียมคนที่จะทำงานกับชุมชน กระบวนการที่ใช้ในการทำงาน ทักษะในการใช้เครื่องมือ ฝึกปฏิบัติการบทบาทสมมุติ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic Learning) การฝึกสอนงาน (Coach) การนำพากระบวนการเรียนรู้ (facilitator) การเป็นพี่เลี้ยง (mentor)

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมhttps://drive.google.com/drive/folders/17HduhotMzWPFeqJc6_Kc8bL0lkdr28kH?usp=sharing

เอกสารอ่านประกอบ_20200111-อบรมสุรินทร์.pdf : http://

A.CMF-Model : http://

A.Coaching : http://

A.Group-Facilitation : http://

working-in-community : http://

ติดตามผลการใช้-CMF : http://

http://

สรุปภาพรวม-3-รุ่น : http://

A.CMF-Model.pptx :http://

group_working-in-community.pptx : http://