สสช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “พัฒนาศักยภาพบุคลกรโครงการพลังงานทดแทนเคลื่อนที่

โดย นายพีระพงษ์ บุญแสง รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลกรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงพลังงาน
เวลา 09.00 – 16.30 น.

ความเป็นมาของการจัดสัมมนา นับตั้งแต่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) บริหารงานโครงการในภาพรวมให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/จัดทำกรอบการดำเนินงาน ในปี 2561- 2562 นับระยะก็เข้าสู่ปีที่ 3 เราได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้สำนักงานพลังงานจังหวัดที่ได้รับจัดสรรรถ Energy Mobile Unit และที่ไม่ได้รับจัดสรรรถ Energy Mobile Unit สามารถประยุกต์และพัฒนาหน่วยบริการข้อมูลเคลื่อนที่เพื่อให้บริการข้อมูล จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในทุกระดับ

โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดคือ 1.) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานการณ์พลังงาน เทคโนโลยี การจัดการ รวมถึงนโยบายพลังงานร่วมกัน 2.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จาก 25 จังหวัด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงาน เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สำหรับการสัมมนาจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการถอดบทเรียนตามกิจกรรมโครงการ Energy Mobile Unit และขั้นตอนการดำเนินงานที่ผ่านมา

http://