สสช.จัดเวที “การพัฒนาโครงการด้านพลังงานชุมชน” ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และเทคนิคการพัฒนาโครงการเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการด้านพลังงานชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
และเทคนิคการพัฒนาโครงการเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน
วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ
ภายใต้โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒
โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดกิจกรรมในการทำงานร่วมกันเป้าหมาย ให้เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชนที่พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมองเครือข่ายพลังงานชุมชนภาคประชาชน และได้รูปแบบการทำงานร่วมกัน กลุ่มเป้าหมาย กลไกภาคประชาชน เช่น อส.พน. กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายนักวิชาการพลังงานชุมชน เครือข่ายหน่วยงานรัฐ อปท. (อบต./อบจ./เทศบาล) และแกนนำชุมชนโดยธรรมชาติ ให้มีบทบาทในการผลักดันงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำร่อง 20 จังหวัดครอบคลุม 4 ภาค ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาโครงการด้านพลังงานชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และเทคนิคการพัฒนาโครงการเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน” วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะล๊อฟ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ สำนักงานพลังงานและอาสาสมัครพลังงานชุมชน จังหวัดนำร่อง ร่วมรับฟังข้อมูล และเทคนิคการพัฒนาโครงการด้านพลังงานในพื้นที่ ได้พัฒนาร่างข้อเสนอโครงการและข้อแนะนำจากทีมวิทยากร ในการไปพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ดีขึ้น ร่วมกันของเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ได้รายชื่อคนต้นแบบ สพจ.ละ 2 คน รวม 40 คน ได้รายชื่อ ศูนย์ประจำภาค รวม 4 ศูนย์ รับทราบแนวทางการส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลพลังงานในครัวเรือน ของนักสื่อสารพลังงานชุมชน แนวทางการพัฒนาคนต้นแบบและศูนย์เรียนรู้

ก้าวต่อไปของโครงการในส่วนของเครื่องมือเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่มีดังนี้ – ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนต้นแบบ 40 คน – เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน สำหรับคนต้นแบบ 40 คน – ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (คลิป 4 คลิป) – สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับศูนย์เรียนรู้ – เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน สำหรับศูนย์เรียนรู้ – จัดทำหลักสูตรประจำศูนย์และคู่มือ

01 คู่มือการดำเนินงาน โครงการเชื่อมร้อย62 final Jan19 : 

02_บทบาทพี่เลี้ยงโครงการพลังงานยั่งยืนภาคประชาชน : 

บทความ : 

03_องค์ประกอบข้อเสนอโครงการด้านพลังงานชุมชนที่ดีและเทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการ : 

ตัวอย่างโครงการ : 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม :

04_ร่างโครงการด้านพลังงานชุมชน

05 ขั้นตอนการขอรับสนับสนุน กองทุน

TEMPคู่มือการการส่งข้อเสนอโครงการ กองทุน62 :

06_01 แนวทางการพัฒนาคนต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้ :

02. การเก็บข้อมูลผลประหยัดพลังงาน : http://

ตัวอย่างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ : http://

สรุปแบบSWPที่สปพน ส่งเสริม : http://

ข้อมูลพื้นที่ดูงาน(บ้านหนองห้าง) : http://

นำเสนอแนวทางการเขียนโครงการ : https://drive.google.com/file/d/1dTdALXFGIPhNMpXYIJnBvA1K9D3LckMw/view?usp=sharing