กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมมอบป้ายประชาสัมพันธ์ “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัด และรับรองคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ลดใช้พลังงาน”

สสช. หรือสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมมอบป้ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น ในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้ “โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ลดใช้พลังงาน”

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในประเทศไทยมีสินค้าท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมามากมายหลากหลายประเภท ซึ่งริเริ่มจากการรวมตัวกันภายในชุมชน จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้น โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนออกมาจำหน่าย แม้ว่าหลายผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และยังคงต้องมองหาโอกาสเพื่อต่อยอดพัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีความ โดดเด่น รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด สำหรับกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้แก่กลุ่มชุมชนโดยโครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ลดใช้พลังงานนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการช่วยผลักดันและยกระดับผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง“ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” และได้รับตราสัญลักษณ์จากกระทรวงพลังงาน ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม http://ppp.energy.go.th/ตราสัญลักษณ์-ผลิตภัณฑ์ช/)

ซึ่งนอกจากจะทำให้ชุมชนต่างๆได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการพลังงานในกระบวนการแปรรูปของผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิต กระตุ้นยอดขาย ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นให้รู้รักษ์พลังงาน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป  

ซึ่งสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานของการตรวจวัดและจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงการจัดทำเกณฑ์การมอบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน”เพื่อมอบให้กับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มชุมชน หรือ กลุ่มสหกรณ์ที่สามารถลดการใช้พลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลงได้

             จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจ/
เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ๔ ประเภท ที่มีการกระจายตัวของการผลิตและแปรรูปอยู่ทั่วประเทศ  คือ กล้วยตาก ข้าวแตน ข้าวฮาง และกะปิ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำเป็นเกณฑ์การรับรอง“ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” พร้อมทั้งได้ติดตามผลการใช้ตราสัญลักษณ์ฯ โดยได้คัดเลือกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ที่มีการจัดการด้านพลังงานในการแปรรูปดีเด่นตามเกณฑ์การรับรองที่ได้จัดทำขึ้น จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแตนแม่บัวจันทร์ จังหวัดลำปาง,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา จังหวัดสกลนคร และ กะปิกุ้งตักกล้วยไม้-เหลืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

             สำหรับกิจกรรมมอบป้ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีความมุ่งหวังว่า จะทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ หรือ ผู้สนใจทั่วไปภายในชุมชนที่เข้าร่วมงาน ได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีพลังงาน, การลดใช้พลังงานในกระบวนการผลิต, การจัดการด้านพลังงานดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้