สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน ร่วมลงพื้นที่สร้างความยั่งยืนการใช้พลังงานทดแทนบนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกล ลงสำรวจพื้นที่และสถานการณ์พลังงานบนเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล และหารือร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายน้ำมันจากเครื่องยนต์ปั่นไฟซึ่งก่อมลภาวะทางอากาศและเสียง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และร่วมสร้างระบบการบริหารจัดการโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ชุมชนเกาะบุโหลนดอน_ความสำคัญของปัญหาปัจจุบันยามค่ำคืน ชุมชนใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟขนาด 50 kW. จ่ายไฟฟ้าให้กับครัวเรือนประมาณ 80 ครัวเรือน ระหว่างช่วงเวลา 18.00 น. ถึง  23.00 น. เป็นช่วงเวลา 5 ชั่วโมงแห่งความสุขของชาวบ้าน มีแสงสว่าง ได้ดูทีวี ใช้พัดลมคลายร้อน บางบ้านได้ใช้เครื่องซักผ้า โดยชุมชนเหมาจ่ายค่าไฟเฉลี่ยประมาณ 450-700 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน รวมทั้งค่าน้ำแข็งเฉลี่ย เดือนละ 800-1,000 บาท แม้แรงดันไฟฟ้าจะต่ำเพียง 110 โวลต์ เนื่องจากสภาพเครื่องยนต์ที่ทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวที่ต้องการแรงดันกระแสสลับมาตรฐานเกิดการชำรุดเสียหาย

โมเดลการพัฒนากองทุนหมุนเวียน Solar Home System. เกาะบุโหลนดอน จ.สตูล เป็นอีกแนวทางในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง (LiFePo4) เพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 V ที่ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย บำรุงรักษาง่าย ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชุมชนสามารถเลือกขนาดของระบบได้ตามความต้องการและความสามารถในการจ่ายเงิน โดยสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม มีการเก็บเงินค่าบำรุงระบบรายเดือน เพื่อให้มีรายได้สำหรับการซ่อมบำรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ให้สมาชิกตามรอบอายุการใช้งาน เกิดกองทุนหมุนเวียนพลังงานชุมชนยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

ชมคลิป : ปฏิบัติการสร้างความยั่งยืนการบริหารจัดการพลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกล
ทดสอบระบบ SHS : Solar Home System 12VDC เกาะบุโหลนดอน Solar Home System

สนับสนุนงบประมาณโดย สถานทูตออสเตรเลีย Australian Agency for International Development (AusAID) และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน (Thai-German Climate Change Policy Programme: TGCP – Energy) ดำเนินงานโดย ReCharge SE + สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ก.พลังงาน +สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล+ประชาชนชาวเกาะบุโหลนดอน

ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครับเรือน

สรุปบทเรียนบุโหลนดอน

http://

http://