สัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน
วัน 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ตึก Energy Complex B กระทรวงพลังงาน

โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มูลนิธิคีนัน และ Facebook Thailad

เอกสารประกอบการนำเสนอ : https://drive.google.com/drive/folders/1RUycYyVFpY__wHHviL6lh9K5KcRjGrwT?usp=sharing

ชมวีดีโอสด https://www.facebook.com/watch/?v=661944971394108

วัตถุประสงค์ในสัมมนา
1. เพื่อยกระดับความรู้ของช่างพลังงานชุมชนในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน
2. เพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายของช่องทางการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน

มีผู้เข้าร่วม 60 คน ประกอบด้วย
1.เจ้าหน้าที่ สพจ. 40 คน
2.ช่างชุมชน(อส.พน.) 10 คน
3.ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน 10 คน

มีเนื้อหา 4 ด้านคือ
1.หลักการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพเตาชีวมวล โดย ดร.มณฑล หัสดินทร์

ชมวีดีโอ : https://www.facebook.com/985284618183217/videos/3628401100515060

https://www.facebook.com/985284618183217/videos/418396536225778/
2.หลักการออกแบบและการดูแลระบบ โซล่าเซลล์ในระดับครัวเรือน โดย นายพิรัฐ อินพานิช และ นายสมชาย กังวาฬวงษ์

ชมวีดีโอ : https://www.facebook.com/985284618183217/videos/793168138131795

https://www.facebook.com/985284618183217/videos/779847775896862

3.ปัจจัยการอบแห้งและการตรวจสอบคุณภาพระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดย รศ.ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
4.ตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย มูลนิธิคีนัน และ Facebook Thailand

ชมวีดีโอ : https://www.facebook.com/985284618183217/videos/661944971394108

เอกสารประกอบการนำเสนอ : https://drive.google.com/drive/folders/1RUycYyVFpY__wHHviL6lh9K5KcRjGrwT?usp=sharing

ลิงค์สรุปผลการวิเคราะห์ ฟื้นฟูเบื้องต้น ระบบโซล่าเซลโรงเรียนและสถานีอนามัยเกาะหมากน้อย จ.พังงา

สรุปผลการวิเคราะห์ ฟื้นฟูเบื้องต้น ระบบโซล่าเซลโรงเรียนและสถานีอนามัยเกาะหมากน้อย จ.พังงา