สัมมนาแนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท. ครั้งที่ 1

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท. ครั้งที่ 1
วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดภูเก็ต

ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

วัตถุประสงค์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท. ครั้งที่ 1 – 2
1. เพื่อพัฒนาวิธีการดำเนินงานการวางแผนพลังงานชุมชนผ่าน จนท.อปท.
2. เพื่อพัฒนาเนื้อหาการวางแผนพลังงานกับ จนท.อปท.ที่มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย

กำหนดการ

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท. ครั้งที่ 1 – 2
2.1.1 เพื่อพัฒนาวิธีการดำเนินงานการวางแผนพลังงานชุมชนผ่าน จนท.อปท.
2.1.2 เพื่อพัฒนาเนื้อหาการวางแผนพลังงานกับ จนท.อปท.ที่มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย

ภาพรวมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564
******************************
1. หลักการและเหตุผล
การดำเนินโครงการในปี 2564 ได้มีการดำเนินกิจกรรมนำร่องการจัดทำแผนพลังงานชุมชนกับ จนท.อปท. 2 จังหวัด และนำร่องผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน 10 จังหวัด เพื่อยกระดับการจัดทำแผนพลังงานชุมชน ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อย่างไรก็ตามการจัดทำแผนพลังงานชุมชนที่ผ่านมา ปัญหาในเรื่องแบบมาตรฐานของเทคโนโลยีพลังงานชุมชน และขาดการจัดการความรู้แบบองค์รวม ทำให้แผนพลังงานชุมชนมุ่งเน้นไปในทิศทางการส่งเสริมเทคโนโลยีอย่างเดียว
ดังนั้น สสช. มีความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมสัมมนากับทีมงานของพลังงานจังหวัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ ดังต่อไปนี้
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท. ครั้งที่ 1
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท. ครั้งที่ 2
3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนแนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท.
4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำแบบมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Permaculture กับการจัดการพลังงานในระดับชุมชน
6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน
เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรม และสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพลังงานชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท. ครั้งที่ 1 – 2
2.1.1 เพื่อพัฒนาวิธีการดำเนินงานการวางแผนพลังงานชุมชนผ่าน จนท.อปท.
2.1.2 เพื่อพัฒนาเนื้อหาการวางแผนพลังงานกับ จนท.อปท.ที่มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย
2.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนแนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท.
2.2.1 เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมของ 2 จังหวัดนำร่อง ขยายองค์ความรู้ด้านการจัดการพลังงานในชุมชนให้กับ อปท.
2.2.2 เพื่อจัดทำร่างคู่มือการวางแผนพลังงานกับ จนท.อปท.สำหรับเจ้าหน้าที่พลังงาน
2.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำแบบมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
2.3.1 เพื่อมีแบบมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
2.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Permaculture กับการจัดการพลังงานในระดับชุมชน
2.4.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในการจัดการแบบองค์รวม ของแนวความคิดของ Permaculture กับการจัดการพลังงานในชุมชน
2.4.2 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการพลังงานในชุมชนแบบองค์รวม ตามแนวความคิดของPermaculture
2.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน
2.5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมของกับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน
2.5.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

3. หัวข้อการฝึกอบรมสัมมนาและหัวข้อวิชาการ
3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท. ครั้งที่ 1 – 2
– การจัดทำแผนพลังงานแบบมีส่วนร่วม
– การจัดทำฐานข้อมูลพลังงานชุมชน
– เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนพลังงานชุมชน
– การวัดผลความสำเร็จของการจัดทำแผนพลังงานชุมชน
3.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนแนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท.
– การถอดบทเรียนแบบมีส่วนร่วม ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ที่ได้
– สกัดองค์ความรู้ที่จากการระดมสมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำแบบมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
– หลักการออกแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
– การประมาณราคา
– การจัดทำแบบมาตรฐานของเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
3.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Permaculture กับการจัดการพลังงานในระดับชุมชน
– หลักการและแนวความคิดของ Permaculture
– พื้นที่กรณีศึกษา
3.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน
– การจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูป
– วิธีการดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน
– กลไกลและวิธีการตรวจวัดการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
– การมอบตราผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน
4. วิธีการ
– การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ
– ทดลองทำแบบฝึกหัด / ลงมือปฏิบัติการ
– แบ่งกลุ่มระดมความเห็น การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
– จำลองสถานการณ์สมมุติ
5. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ พนักงานราชการ ตัวแทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน ช่างชุมชน วิสาหกิจชุมชน และจ้างเหมาบริการทั้งส่วนกลาง และสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด รวมไปถึงผู้เข้าร่วมสังเกตการ
6. ระยะเวลา
ระหว่าง เดือนธันวาคม 2563 – กันยายน 2564