สำนักงานพลังจังหวัดยโสธร “ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์”

สำนักงานพลังจังหวัดยโสธร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 จากจังหวัดยโสธร เป็นจำนวนเงิน 600,000บาท ให้ดำเนินโครงการ“ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์” โดยการอบรม สาธิตการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาบ่อก๊าซชีวภาพ ให้กับเกษตรกร จำนวน 80 ครัวเรือน

เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นคุณประโยชน์ในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(มูลสัตว์) มาแปลงคุณค่าเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการหุงต้ม ทดแทนการใช้ก๊าซLPG เพื่อช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือนลง และช่วยลดปริมาณกลิ่น น้ำเสีย ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนภายในจังหวัดยโสธรให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

โดยระหว่างวันที่ 7, 8, 12 และ13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานพลังจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการ“ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์” โดยการอบรม สาธิตการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาบ่อก๊าซชีวภาพ ให้กับเกษตรกร จำนวน 80 ครัวเรือน

โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นคุณประโยชน์ในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(มูลสัตว์) มาแปลงคุณค่าเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการหุงต้ม ทดแทนการใช้ก๊าซLPG เพื่อช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือนลง และเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนภายในจังหวัดยโสธรให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

โดยจัดกิจกรรมฯ 4 ครั้ง ดังนี้

– วันที่ 7 มิ.ย. 61 ที่ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง – วันที่ 8 มิ.ย. 61 ที่ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล 

– วันที่ 12 มิ.ย. 61 ที่ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม – วันที่ 13 มิ.ย. 61 ที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว