นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 : นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน ม.3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go โดยมีคณะติดตามประกอบด้วย 1.สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล 2.องค์กรระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) 3.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน 4.องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ReCharge 5. อบต.ปากน้ำ โครงการส่งเสริมโซล่าโฮมชุมชน บ้านเกาะบูโหลนดอน ถือเป็นนวัตกรรมการสานพลังประชารัฐเพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบ การบริหารจัดการพลังงานที่ดี
ผลงานความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพลังงาน (สสช.) ReCharge GIZ สพจ.สตูล และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน โดยที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างเดือน มีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 1 ปี
ภายใต้ทุนสนับสนุนโดยตรง สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย Direct Aid Program (DAP) โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กที่มุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนา เป็นทุนที่ให้ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และทุนสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรจากโครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Climate Programme: Energy: TGCP-Energy)
โดยมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการระบบโซลาร์โฮม และรูปแบบการชำระเงินค่าไฟฟ้ารายเดือน หรือ ระบบ pay-as you-go ที่มีการบริหารโดยกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบูโหลนดอน
              โดยนายทวารัฐ หน.ผตร.ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่นวกับการพัฒนาโครงการว่าตอนนี้มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 30% ของครัวเรือนทั้งหมด จึงควรพัฒนาขยายผลต่อให้เกาะบูโหลนดอนเป็นเกาะพลังงานสะอาดครบ 100% บนพื้นฐานความพอเพียง โดยเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดพลังโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

http://

ข้อมูลโครงการ : บ้านเกาะบูโหลนดอน ม.3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ปัจจุบัน สัดส่วนจำนวนสมาชิกที่จ่ายเงินรายเดือนค่าระบบ โซล่าโฮม (SHS) จำนวนสมาชิกทั้งหมด 39 ราย กระจายอยู่ใน 26 หลังคาเรือน (บางบ้านมี 2-3 ระบบ)
โดยสมาชิกผู้ใช้ระบบ SHS บ้านเกาะบูโหลนดอนจะจัดอยู่ในกลุ่ม Tier 3 จะมีการใช้ไฟฟ้าขั้นต่ำประมาณ 50-800 วัตต์ หรือ คิดเป็นหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ประมาณ 1.0-3.4 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน และมีไฟฟ้าใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 16 ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับชั่วโมงแสงแดดที่ได้ในวันนั้น ***เดิมต้องเสียค่าน้ำมันปั่นไฟ 5 ชม.ต่อวัน จะมีค่าใช้จ่าย 300-700 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน (ขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า) ค่าน้ำแข็ง ครัวเรือนทั่วไป 600-1,200 ร้านค้า 1,800-3,600 บาท/เดือน หากติดตั้งครบ 100 หลังคาเรือนลดค่าน้ำมัน 5,780 ลิตร 15580 kgCO2 เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 650 ไร่
ติดตั้งระบบใหญ่ 1000W 350 หน่วย 173 ลิตร 467 kgCO2 20 ไร่ ต่อปี
ติดตั้งระบบกลาง 50W 58 หน่วย 29 ลิตร 78 kgCO2 3 ไร่ ต่อปี
สัดส่วนร้อยละของสมาชิกจ่ายที่จ่ายค่าบริการระบบรายเดือนแบบ *PAYGO เข้ากลุ่มมีดังนี้
จ่าย 1300 บาท 3 คน 8%
จ่าย 900 บาท 1 คน 3%
จ่าย 740 บาท 1 คน 3%
จ่าย 680 บาท 1 คน 3%
จ่าย 360 บาท 2 คน 5%
จ่าย 300 บาท 12 คน 31%
จ่าย 240 บาท 1 คน 3 %
จ่าย 180 บาท 8 คน 21%
จ่าย 120 บาท 10 คน 26 %
โดยกลุ่มจะมีรายรับเดือนละ 13,420 บาท สามารถเปิดรับสามาชิกเพิ่มได้เดือนละ 1 ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายระหว่าง 180-300 บาท/เดือน จะเป็นครัวเรือนทั่วไป หลอดไฟ ทีวี พัดลม
ค่าใช้จ่ายระหว่าง 600-1300 บาท/เดือน จะเป็นครัวเรือนที่เป็นร้านค่าชุมชนทำธุรกิจ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้เย็น สถานีชาร์จ power bank เป็นต้น

อ่านบทเพิ่มเติมโดย หน.ผตร.(นายทวารัฐ สูตะบุตร)

บ้านเกาะบุโหลนดอน ต้นแบบโครงการพัฒนาพลังงานสะอาด โดย…ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

 

ลิงค์ชมภาพกิจกรรม https://facebook.com/story.php?story_fbid=255221599647995&id=103526008150889&ref=content_filter
เอกสารนำเสนอ SHS เกาะบูโหลนดอน 24-26 มีนาคม 2564 : https://drive.google.com/file/d/17ahJoZJ6aZ4UauPjvxrqCDkxrV35pB0Z/view?usp=drivesdk
บ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล กับโมเดลธุรกิจชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน Solar mobile charging station #พลังงานสะอาดสร้างอาชีพชุมชน อาชีพชุมชนสร้างพลังงานสะอาด

บ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล กับโมเดลธุรกิจชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน Solar mobile charging station

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบไฟฟ้าพลังงานสะอาด บ้านเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบไฟฟ้าพลังงานสะอาด บ้านเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

บ้านเกาะบุโหลนดอน_ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go


ผลลัพธ์จากโครงการพัฒนากิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอนทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์จากโครงการพัฒนากิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอนทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม