หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน ม.3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

วันที่ 26 มีนาคม 2564 : นายทวารัฐ สูตะบุตร ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go โดยมีคณะติดตามประกอบด้วย 1.สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล 2.องค์กรระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) 3.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน 4.องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ReCharge 5. อบต.ปากน้ำ โครงการส่งเสริมโซล่าโฮมชุมชน บ้านเกาะบูโหลนดอน ถือเป็นนวัตกรรมการสานพลังประชารัฐเพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบ การบริหารจัดการพลังงานที่ดี
ผลงานความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพลังงาน (สสช.) ReCharge GIZ สพจ.สตูล และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน โดยที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างเดือน มีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 1 ปี
ภายใต้ทุนสนับสนุนโดยตรง สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย Direct Aid Program (DAP) โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กที่มุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนา เป็นทุนที่ให้ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และทุนสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรจากโครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Climate Programme: Energy: TGCP-Energy)
โดยมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการระบบโซลาร์โฮม และรูปแบบการชำระเงินค่าไฟฟ้ารายเดือน หรือ ระบบ pay-as you-go ที่มีการบริหารโดยกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบูโหลนดอน
              โดยนายทวารัฐ หน.ผตร.ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่นวกับการพัฒนาโครงการว่าตอนนี้มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 30% ของครัวเรือนทั้งหมด จึงควรพัฒนาขยายผลต่อให้เกาะบูโหลนดอนเป็นเกาะพลังงานสะอาดครบ 100% บนพื้นฐานความพอเพียง โดยเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดพลังโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง