องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรมธุรกิจพลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ลำดับเรื่องURL
1คู่มือสื่อมวลชน - เชื้อเพลิงธรรมชาติ พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจDownload
2แผ่นพับ - รู้จักปิโตรเลียมกับน้องไดโนว์ ตอนที่ 1Download
3แผ่นพับ - รู้จักปิโตรเลียมกับน้องไดโนว์ ตอนที่ 2Download
4สรุปกฎหมายปิโตรเลียมDownload
5ถาม-ตอบยอดฮิต จากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยDownload
6การใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบDownload
7ปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้อย่างไร?Download
8ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้โดยตรงจากกิจการปิโตรเลียมDownload
9สัมปทานปิโตรเลียมของไทยกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมDownload
ลำดับหมวดหมู่หมวดหมู่ย่อยเรื่องURL
1LPG-แนวทางการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว)Download
2NGVพระราชบัญญัติพ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542Download
3NGVพระราชบัญญัติพ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550Download
4NGVพระราชบัญญัติพ.ร.บ. วัตถุอันตรายในประเด็นที่เกี่ยวกับ ธพ.Download
5NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือที่ใช้ร่วมกัน)การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในเชิงวิศวกรรมDownload
6NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือที่ใช้ร่วมกัน)การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติDownload
7NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือที่ใช้ร่วมกัน)การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติDownload
8NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือที่ใช้ร่วมกัน)ตัวอย่าง_แบบคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ช5)Download
9NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือที่ใช้ร่วมกัน)แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ช4)Download
10NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือที่ใช้ร่วมกัน)แบบคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ช5)Download
11NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือที่ใช้ร่วมกัน)ตัวอย่าง_คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ช6)Download
12NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)การขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อระยะที่ 1 ขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองในเบื้องต้นDownload
13NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)แบบ สล.201-1 คำขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ระยะที่ 1 ขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองในเบื้องต้นDownload
14NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)แบบ สล.201-1 ตัวอย่างการกรอกDownload
15NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)การขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อระยะที่ 2 ขั้นตอนการขอความเห็นชอบDownload
16NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)แบบ สล.201-2 คำขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ระยะที่ 2 ขั้นตอนการขอความเห็นชอบDownload
17NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)การขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำรายงานใหม่ทั้งฉบับระยะที่ 1 ขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองในเบื้องต้นDownload
18NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)แบบ สล.202-1 คำขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำรายงานใหม่ทั้งฉบับ ระยะที่ 1 ขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองในเบื้องต้นDownload
19NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)แบบ สล.202-1 ตัวอย่างการกรอกDownload
20NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)การขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำรายงานใหม่ทั้งฉบับระยะที่ 2 ขั้นตอนการขอความเห็นชอบDownload
21NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)แบบ สล.202-2 คำขอความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำรายงานใหม่ทั้งฉบับระยะที่ 2 ขั้นตอนการขอความเห็นชอบDownload
22NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)แบบ สล. 202-2 ตัวอย่างการกรอกDownload
23NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)การพิจารณาออกใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขลดติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อDownload
24NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)แบบ ธพ.ช.1 ท-ส คำขอรับใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อDownload
25NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)แบบ ธพ.ช.1 ท-ส. ตัวอย่างการกรอกDownload
26NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)การพิจารณาออกใบแทนใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขลดติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อDownload
27NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)แบบ ธพ.ช.6 ท-ส. คำขอรับใบแทนใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทารายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
Download
28NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขลดติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อDownload
29NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเอกสารที่จัดส่งให้กรมธุรกิจพลังงานของผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขลดติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อDownload
30NGVคู่มือบริการประชาชน(คู่มือ พม.)ตัวอย่างเอกสารDownload
31NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 1 -
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตDownload
32NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 1 -
เอกสารประกอบการพิจารณา : การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาตDownload
33NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 1 -
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ช.4)Download
34NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 1 -
ตัวอย่าง_การกรอกคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (แบบ ธพ.ช 4)Download
35NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 1 -
หนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซDownload
36NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 1 -
ตัวอย่าง_การกรอกหนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซDownload
37NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 2 -
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชำติระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตDownload
38NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 2 -
รายการเอกสาร - การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตDownload
39NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 2 -
หนังสือขอส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติDownload
40NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 2 -
ตัวอย่าง_การกอกหนังสือขอส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติDownload
41NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 2 -
หนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติDownload
42NGVคู่มือบริการประชาชน (คู่มือ สช.)
- แก้ไข ระยะที่ 2 -
ตัวอย่าง_หนังสือขอนัดทดสอบและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติDownload
ลำดับเรื่องURL
1มติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)Link
2มติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)Link

http://www.eppo.go.th/index.php/th/